Język polski na tle klonowych liści

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej zorganizowało po raz drugi warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego pracujących w Kanadzie. Projekt został sfinansowany z dotacji pozyskanej z Senatu RP. W tym roku warsztaty odbyły się w Edmonton i trwały od 20 października do 4 listopada 2011 roku. Zajęcia i spotkania z nauczycielami prowadziły dr Wioletta Hajduk-Gawron i mgr Małgorzata Smereczniak.
Program warsztatów był niezwykle intensywny. W dni powszednie i w soboty odbywały się pokazowe lekcje polskiego (ich tematyka dotyczyła m.in.: poezji Czesława Miłosza, bohaterów bajek i baśni polskich, polskiej frazeologii związanej z częściami ciała) oraz rozmowy z nauczycielami poświęcone metodom i technikom pracy lekcyjnej. Nauczycieli interesowały również przemiany we współczesnym języku i kulturze polskiej, chętnie rozmawiali też o potrzebach dzieci, które uczą się języka polskiego w Edmonton.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnorodne pomoce dydaktyczne przywiezione z Polski. Zostały one zaprezentowane pod kątem możliwości wykorzystania ich w szkołach, a następnie pozostawione w darze tamtejszym nauczycielom, co było możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Kancelarii Senatu RP. Warto podkreślić, że wiele pozytywnych emocji i komentarzy wzbudziła gra dydaktyczna pt. „Znajdź pytanie – odpowiedź znajdź” opracowana w tym roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Aktywizuje ona umiejętności językowe oraz wiedzę kulturową dotyczącą Polski.
Wykładowczynie z Uniwersytetu Śląskiego spotkały się m.in. z uczniami i nauczycielami dwóch regularnych szkół katolickich, które oferują tzw. program polski, czyli prowadzone po polsku zajęcia językowo-kulturowe. Są to szkoły: Austin O’Brian High School (poziom szkoły średniej) oraz St. Basil College (poziom szkoły podstawowej, prowadzony tu program polski nazwano „Jan Paweł II”). Spotkania przebiegały w bardzo twórczej atmosferze, nauczyciele byli niezwykle zainteresowani wymianą doświadczeń, zadawali wiele pytań dotyczących podręczników i innych pomocy dydaktycznych, technik (także tych stosowanych podczas nauczania języka polskiego jako obcego) wprowadzania i ćwiczenia elementów wiedzy językowej, kulturowo-historycznej i literackiej, dzielili się własnymi obserwacjami na temat nauczania języka polskiego w środowisku bilingwalnym, prezentowali stosowane przez siebie pomoce dydaktyczne. Życzliwość całemu przedsięwzięciu okazywały też władze obydwu szkół, które były żywo zainteresowane kontynuowaniem i rozwijaniem współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, na rzecz której działa Stowarzyszenie.
Ważnym punktem warsztatów były spotkania w dwóch sobotnich szkołach języka polskiego, które działają w Edmonton. Są to: Szkoła Polska im. Marii Chrzanowskiej oraz Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza. Specyfika ich działalności wynika z jednej strony ze szczególnej organizacji pracy (wynajmowane sale, zajęcia raz w tygodniu – w sobotę), a z drugiej – z ogromnego zaangażowania i zapału ze strony dyrekcji i pracujących tam nauczycieli. Ważna i doceniana jest też współpraca rodziców oraz dzieci, którzy poświęcają swój wolny czas, by pogłębiać umiejętności językowe i wiedzę o Polsce. Dla nauczycieli uczących w szkołach sobotnich szczególnie cenne okazały się przekazane materiały dydaktyczne przeznaczone dla dzieci oraz przedstawione im formy pracy pozwalające na uatrakcyjnienie zajęć (gry i zabawy dydaktyczne, programy multimedialne). W tematach rozmów i dyskusji podczas spotkań z nauczycielami przewijała się również problematyka poprawności językowej oraz przemian kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w życiu polonijnym interesowały się kultywowanymi w Polsce zwyczajami, tradycjami i obrzędami. Temat ten stał się szczególnie aktualny przed 1 listopada, zwyczajowo obchodzonym w Kanadzie jako Halloween. Nauczyciele i działacze polonijni oraz dzieci i studenci z zaciekawieniem pytali o obecność mody na Halloween w naszym kraju. Z niezwykłą uwagą obejrzeli fragmenty filmów i zdjęcia na temat Wszystkich Świętych. Ciekawa okazała się również wymiana informacji dotyczących bogactwa zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych w różnych regionach Polski.
Wizyta i warsztaty przeprowadzone przez wykładowczynie z Uniwersytetu Śląskiego w Edmonton okazały się niezwykle owocne dla obu stron: tamtejsi nauczyciele mieli okazję wymienić się cennymi doświadczeniami, poznać nowe podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz skorzystać z niektórych technik pracy zaobserwowanych podczas lekcji pokazowych. Lektorki wydelegowane przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ mogły zaobserwować specyfikę procesu nauczania języka polskiego w konkretnym środowisku polonijnym, co wpływa na jeszcze lepsze rozeznanie potrzeb pracujących tam nauczycieli. Nieoceniona jest też rola, jaką warsztaty odegrały w integracji środowiska nauczycieli języka polskiego.

     Projekt współfinansowała kancelaria Senatu RP.

Accessibility