Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w roku 2005 oraz w I połowie roku 2006

1. Statutowymi celami Stowarzyszenia, zgodnie z § 3 są

     a) promowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,
     b) pomoc w zakresie zdobywania środków finansowych związanych z działalnością statutową Szkoły,
     c) współorganizowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę w celu promowania języka i kultury polskiej,
     d) pomoc Szkole w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych z zakresu języka polskiego i kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wśród cudzoziemców.

2. Zgodnie z tymi celami Stowarzyszenia podjęło w roku 2005 następujące działania:

2.1. starania o dotację Senatu RP o udział osób polskiego pochodzenia w XV letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej; uzyskano dotację na pokrycie kosztów wyżywienia, noclegów i nauki dla 24 osób. W ramach tej dotacji przyjęto osoby m.in. z Białorusi, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy. Uczestniczyły one w letniej szkole w dniach 1-28 sierpnia 2005 w Cieszynie

2.2. starania o dotację Senatu RP o udział osób polskiego pochodzenia w XIV warsztatach polonistycznych; uzyskano dotację na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów dla 12 osób. W ramach dotacji przyjęto na warsztaty nauczycieli z Białorusi, Litwy, Republiki, Czeskiej, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.
Na oba wnioski uzyskano dotację w wysokości 64520,00 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem.

2.3. starania o dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na częściowe pokrycie dla osób polskiego pochodzenia kosztów nauki oraz programu kulturalnego i turystycznego w ramach warsztatów polonistycznych. Środki pozyskane w ramach tej dotacji zostały przeznaczone na wykłady i seminaria dla nauczycieli uczestniczących w warsztatach oraz
Uzyskano dotację w wysokości 10000 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem.

2.4. starania o dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów organizacji „Spotkań ze Śląskiem” dla uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. W ramach spotkań zaproponowano dla uczestników letniej szkoły:
Uzyskano dotację w wysokości 8000 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem.

2.5. starania o dotację Senatu RP na letnią i zimową szkołę języka i kultury polskiej w Mołdawii. Z powodu późnego złożenia wniosku i ograniczonych środków budżetowych Kancelarii Senatu RP wniosek został w lipcu odrzucony. Jednak ponowne starania o środki na organizację zimowej szkoły zostały zwieńczone sukcesem. Stowarzyszenie uzyskało środki na pokrycie 2 biletów lotniczych do Kiszyniowa oraz na pokrycie diet podróżnych. Zimową szkołę w Mołdawii zorganizowały z ramienia Stowarzyszenia: mgr Magdalena Knapik i mgr Maria Czempka. W kursie uczestniczyły dorosłe osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Mołdawii, które chciały doskonalić swoją znajomość języka polskiego, ale też – co równie ważne – dowiedzieć się od nauczycielek przybyłych bezpośrednio z Polski jak najwięcej o polskich tradycjach, obyczajach, zwyczajach, obrzędach itp.
Uzyskano dotację w wysokości 4500 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem.

2.6. rok 2005 został zakończony rachunkowo na 31 grudnia 2005 z kwotą na koncie Stowarzyszenia: 333,74 zł.

3. W roku 2006 zostały podjęte następujące działania:

3.1. starania o dotację Senatu RP o udział osób polskiego pochodzenia w XVI letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej; uzyskano dotację w zasadzie wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów dla 25 osób. W ramach tej dotacji przyjęto osoby m.in. z Białorusi, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy. Uczestniczyły one w letniej szkole w dniach 31 lipca – 27 sierpnia 2005 w Cieszynie

3.2. starania o dotację Senatu RP o udział osób polskiego pochodzenia w XV warsztatach polonistycznych; uzyskano dotację na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów dla 12 osób. W ramach dotacji przyjęto na warsztaty nauczycieli z Białorusi, Litwy, Republiki, Czeskiej, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.
Na oba powyższe wnioski uzyskano dotację w wysokości 49136 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem.

3.3. starania o dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na częściowe pokrycie dla osób polskiego pochodzenia kosztów nauki oraz programu kulturalnego i turystycznego w ramach warsztatów polonistycznych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach i skoncentrowane zostały wokół zagadnień metodycznych i dydaktycznych oraz tematyki związanej z tożsamością i regionalizmem. Warsztaty polonistyczne miały w tym roku po raz kolejny dać możliwość pogłębienia wiedzy i wzbogacenia doświadczeń metodycznych. Biorąc udział w zajęciach warsztatowych, wykładach, hospitacjach zajęć i programie kulturalnym, uczestnicy mieli okazję zyskać nowe wiadomości merytoryczne, uaktualnić swą wiedzę na temat najnowszych tendencji w literaturze polskiej oraz zmian zachodzących w języku polskim, a także poznać najnowsze programy nauczania. Zgromadzone w czasie zajęć materiały i pomoce naukowe będą doskonałą pomocą po powrocie do miejsc pracy. Uczestnicy warsztatów będą mogli z nich korzystać nie tylko w czasie pracy w szkole, ale też podczas zajęć dodatkowych, takich jak: teatrzyki szkolne, kabarety, zespoły pieśni, chóry itp., zaś przekazane przez Stowarzyszenie książki wzbogacą zasoby bibliotek szkół, domów kultury czy Domów Polskich.
Uzyskano dotację w wysokości 12000 zł, została ona wydatkowana (11999,78) zgodnie z kosztorysem.

3.4. starania o dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów organizacji „Spotkań ze Śląskiem” dla uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. W ramach spotkań zaproponowano uczestnikom letniej szkoły: cykl filmów i prelekcji związanych ze Śląskiem (tematyka śląska, pochodzenie reżyserów i aktorów itp.), biesiadę śląską z tradycyjnymi potrawami i napojami, nauką śląskich piosenek i tańców, wycieczkę na Górny Śląsk, zwiedzanie najciekawszych miejsc na Górnym Śląsku, zwiedzanie ciekawych miejsc na Śląsku Cieszyńskim, występy zespołów regionalnych: „Karlik”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, książki, albumy, foldery i fotografie o Śląsku.
Uzyskano dotację w wysokości 7000 zł, została ona wydatkowana (6998,72) zgodnie z kosztorysem.

3.5. starania o dotację Senatu RP na letnie i zimowe szkoły języka i kultury polskiej w Mołdawii i na Ukrainie. Stowarzyszenie uzyskało środki na pokrycie biletów lotniczych i na pokrycie diet podróżnych. Okazało się, iż bilety lotnicze do Kiszyniowa i do Odessy można kupić taniej, Zarząd zwrócił się więc do Kancelarii Senatu RP o możliwość wykorzystania pozostałej kwoty na pomoce dydaktyczne (książki i materiały piśmiennicze) dla uczestników kursów, uzyskując akceptację Kancelarii. W letniej szkole w Mołdawii uczestniczyły z ramienia Stowarzyszenia: mgr Oliwia Adamek i mgr Maria Wacławek. W kursie uczestniczyli uczniowie i studenci z Mołdawii, którzy chcieli doskonalić swoją znajomość języka polskiego. Obie lektorki podjęły się również opieki metodycznej nad osobami z Mołdawii, które w tychże szkołach uczestniczyły przez kilka lat z rzędu jako słuchaczki, a obecnie, po skończeniu studiów, mogłyby organizować takie kursy samodzielnie. Osoby te zostały potem przyjęte także na warsztaty polonistyczne. Zwróciły się one z gorącą prośbą do władz Stowarzyszenia o niezaprzestanie opieki nad kształceniem mołdawskiej Polonii, bardzo wysoko te opiekę oceniając. Po raz pierwszy w tym roku Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji letniej szkoły w Mikołajowie na Ukrainie. Wzięły w niej udział 4 absolwentki Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, jakie prowadziła Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Rybniku w latach 2004-2006 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ich praca, polegająca przede wszystkim na organizowaniu seminariów i zajęć popołudniowych i wieczornych (święta polskie, pokazy filmowe, wieczory poezji, nauka piosenek itp.), została oceniona bardzo wysoko.
Uzyskano dotację w wysokości 14800,00 zł, z I raty 11100,00 zł wykorzystano 10999,68 zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana na organizację zimowej szkoły w Mołdawii.

3.6. starania o dotację Urzędu Miejskiego w Cieszynie na pomoc w organizacji Wieczoru Narodów. W czasie Wieczoru Narodów uczestnicy letniej szkoły wykonali prezentacje swoich narodów i państw, z których pochodzą w formie: piosenek, tańców, scenek, projekcji multimedialnych, poczęstunków potrawami narodowymi itp.
Uzyskano dotację w wysokości 1000 zł, została ona wydatkowana zgodnie z kosztorysem na oprawę artystyczną i nagłośnienie.

3.7. starania o dotację Senatu RP na pomoc w organizacji sesji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Mińsku na Białorusi. Wniosek nie uzyskał akceptacji Senatu RP. Udało się pozyskać środki na organizację I semestru Studiów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a konkretnie z funduszy Instytutu Polskiego w Mińsku. W związku z nadzwyczajną wagą tego przedsięwzięcia i potrzebami środowiska polonijnego i polonistycznego na Białorusi Zarząd zamierza ponownie zwrócić się do Kancelarii Senatu RP z wnioskiem o dotację na pozostałe semestry Studiów oraz na koszty praktyki słuchaczy Studium.

3.8. ze środków własnych Stowarzyszenia – składek i darowizn – zostały pokryte koszty występu zespołu „Karlik” dla letniej szkoły i warsztatów polonistycznych w wysokości 2500,00 zł.

4. W latach 2005 i 2006 księgowość Stowarzyszenia jako wolontariuszka prowadziła mgr Wioletta Werber. Ze względu na coraz większą ilość środków pieniężnych, którymi dysponuje Stowarzyszenie w ramach uzyskiwanych dotacji w roku 2006 do czynności rachunkowych: prowadzenia rejestru, raportów kasowych itp. została powołana Agnieszka Tambor również jako wolontariuszka.

Accessibility