II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców (7 maja 2014)

7 maja 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Konferencję otworzył prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału, jednostek organizujących konferencję oraz wykładowców i promotorów występujących magistrantów: dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk, prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich i kształcenia, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, dr hab. Mirosława Siuciak z Instytutu Języka Polskiego, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa i dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Studentom towarzyszyli podczas obrad ich nauczyciele, lektorzy, asystenci, adiunkci i doktoranci pomagający im redagowaniu ich prac magisterskich.

W konferencji wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz gość z Uniwersytetu Wrocławskiego. Referenci zaprezentowali zagadnienia związane z przygotowywanymi przez nich pracami magisterskimi. Referaty wygłosili studenci z Kazachstanu, Mongolii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Gruzji oraz Serbii. Dla wielu z nich było to pierwsze wystąpienie naukowe pozwalające przedstawić słuchaczom swój punkt widzenia na różne problemy polskiej literatury i języka polskiego. Autorzy tekstów wskazywali na realia kulturowe swoich krajów oraz podkreślali punkty wspólne w kontaktach międzykulturowych.

W pierwszej części konferencji dzięki referatowi Inny Yakutiny z Kazachstanu można było poznać realia i wybrane fakty historyczne i społeczne Kazachstanu, dowiedzieć się, w jaki sposób kształtowała się odrębność i tożsamość narodowa Kazachów oraz mieszkających w Kazachstanie Polaków. Na temat związków językowo-kulturowych mówił Oleg Krugliakow z Ukrainy, rekonstruując na podstawie przysłów językowy obraz pojęć mądrość i głupota w języku polskim i ukraińskim. Lela Zakareishvili z Gruzji przedstawiła problematykę i strukturę gruzińskiej epopei narodowej „Rycerz w tygrysiej skórze”, z kolei Amman Syeterkhan z Mongolii wskazywała wspólne wątków i motywów w twórczości poetyckiej Jana Twardowskiego i jednego z poetów mongolskich, Ocirbatyna Daszhalbara. Drugą część konferencji Khrystyna Kuryliuk z Ukrainy wygłosiła referat, w którym przybliżyła specyfikę kultury Huculszczyzny poprzez opowieść oraz fotografie Michała Kruszony. Ciekawe nawiązanie stanowiła analiza albumu rodzinnego magistrantki, który stał się swoistym palimpsestem działającym na wyobraźnię odbiorcy. Batkhishig Jugder z Mongolii scharakteryzowała język mongolski, przedstawiła różnice między alfabetami mongolskimi używanymi w tym kraju w różnych okresach oraz realia życia w Mongolii. Anton Triscornia z Włoch, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski dokonał analizy tekstu Jerzego Szlagi z 1755 r. – rozmówek handlowych polsko-niemieckich. Na podstawie tekstu źródłowego zrekonstruował model podróży handlowej z XVIII wieku oraz zwrócił uwagę na słownictwo specjalistyczne. Podjęty został również temat roli mediów w marketingu i promocji. Teona Davitadze z Gruzji mówiła o internetowych wyszukiwarkach oraz platformach specjalistycznych w kontekście komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorcami. Zajęła się również metodami promocji, głównie reklamy. Na początku trzeciej części spotkania Milovan Srdanović z Serbii dokonał porównania imion w języku polskim i serbskim. Szczególną uwagę zwrócił na etymologię niektórych imion oraz uwarunkowania historyczne, które miały wpływ na ich przekształcania. Kolejne wystąpienie przybliżyło obraz kobiety w najmłodszej polszczyźnie. Na podstawie analizy słowników mowy potocznej, slangowej i studenckiej Iaroslava Kozyreva z Rosji pogrupowała wyrazy o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Referat Kateryny Metelskiej z Ukrainy stanowił porównawczą analizę europejskiej i narodowej tożsamości Ukraińców i Polaków opisaną w prozie Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza. Autorka podjęła także, obecnie tak ważne dla Ukrainy, kwestie dotyczące przynależności do Europy i bycia Europejczykiem. Ostatni referat, autorstwa Dariko Kharchilavy, dotyczył wydarzenia, które miało miejsce w roku 1983, kiedy grupa młodych Gruzinów usiłowała porwać samolot, aby uciec nim do wolnego świata na Zachód. Autorka zanalizowała sposób przedstawienia tego faktu na podstawie książek Marcina Mellera i Dato Turaszwiliego.

Referenci zaciekawiali słuchaczy oryginalnym spojrzeniem na język i literaturę polską oraz polskie realia kulturowe, a także pokazali swoją, często nieznaną Polakom, a jakże bogatą i interesującą kulturę. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych, referaty wzbudziły ożywioną dyskusję z udziałem zgromadzonej na sali publiczności.

Majowa konferencja była drugim tego typu spotkaniem. W zeszłorocznej edycji wzięli udział studenci obcokrajowcy Uniwersytetu Śląskiego, w tym roku mogliśmy się cieszyć również obecnością studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy mieć nadzieję, że do grona uczestników kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Magistrantów Obcokrajowców dołączą także studenci z innych ośrodków akademickich. Jest to bowiem wydarzenie, które sprzyja integracji studiujących w Polsce zagranicznych przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych oraz ich polskich kolegów.

Zobacz: program konferencji

Accessibility