Kultura słowa polskiego w Niemczech – II cykl seminariów dla studentów niemieckich (marzec 2007)

Na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie w marcu br. roku został zainaugurowany II cykl seminariów poświęcony „Kulturze słowa polskiego w Niemczech”, który adresowany jest do niemieckich studentów tamtejszej polonistyki. Projekt jest kontynuacją wcześniej prowadzonej współpracy pomiędzy Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Katedrą Języków Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie. Program jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zajęcia odbywały się od marca do lipca br. raz w miesiącu (w weekendy) i obejmowały dwa przedmioty: konwersację oraz dyskusję i argumentację, wchodzące w zakres programu studiów polonistycznych na berlińskim uniwersytecie i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród tamtejszych słuchaczy. Niemieccy studenci spotykali się na zajęciach seminaryjnych i konwersatoryjnych z polskimi językoznawcami, literaturoznawcami i glottodydaktykami. Na Uniwersytecie im. Humboldtów m.in. zajęcia prowadzili dr hab. Romuald Cudak, dr hab. Jolanta Tambor, dr Romualda Piętka, dr Aleksandra Achtelik, dr Wioletta Hajduk-Gawron, mgr Maria Wacławek, mgr Magdalena Knapik.

Spotkania miały na celu przede wszystkim kształtowanie sprawności mówienia (poprawnej wymowy, akcentowania i intonacji), umiejętności komunikacji ustnej (poprawności leksykalnej i gramatycznej, budowania wypowiedzi ustnej spontanicznej i przygotowanej, dyskusji, referowania, konwersacji), dobierania argumentów, uzasadniania swojej wypowiedzi oraz umiejętności zróżnicowania tekstu mówionego i pisanego.

Podczas zajęć była także poruszana problematyka związana z wybranymi zagadnieniami translatologii, kultury języka polskiego oraz językowego obrazu świata. Kształtowana była kompetencja w zakresie konieczności uwzględnienia realiów kulturowych podczas strategii komunikacyjnych.

Berlińscy studenci z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Podkreślali, że polscy wykładowcy przybliżają im tzw. język żywy. Uświadamiają im niuanse, konieczność znajomości związków frazeologicznych, pracują z nimi na autentycznych materiałach (ulotki, fragmenty artykułów prasowych, nagrań audycji radiowych). Na zajęciach wykorzystywano nowoczesne techniki glottodydaktyczne. Mamy nadzieję, że w następnym roku akademickim ta współpraca będzie kontynuowana. Przyczynia się ona z jednej strony do podniesienia indywidualnej kompetencji językowej konkretnego studenta, z drugiej zaś jest czynnikiem integrującym polskie i niemieckie środowisko naukowe.

Accessibility