Miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla stypendystów programu im. S. Banacha (wrzesień 2014)

2 września 2014 r. o godz. 10:30 odbędzie się uroczysta inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla cudzoziemców podejmujących studia II stopnia w Polsce w ramach programu stypendialnego im. S. Banacha organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Inauguracja odbędzie się w nowoczesnej sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Uroczystość poprowadzi dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Inaugurację zaszczycą swoją obecnością dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. studenckich i kształcenia UŚ, prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły, mgr Agata Wójcik z Działu Współpracy z Zagranicą oraz mgr Jarosław Gąsior z Biura Programu Erasmus UŚ. 44 stypendystów z Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu i Gruzji rozpocznie naukę języka polskiego od wysłuchania wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka. Studenci dowiedzą się więcej na temat specyfiki studiów w Polsce, poznają organizację roku akademickiego i zasady obowiązujące na polskich uczelniach. W programie kursu znajdą się także dodatkowe zajęcia językowe wprowadzające i poszerzające podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, seminaria na temat roli Polski w Unii Europejskiej, stosunków polityczno-gospodarczych naszego kraju (szczególnie z państwami sąsiednimi oraz z państwami, z których wywodzą się studenci), naszej sytuacji ekonomicznej, świadomości społecznej Polaków, historii Polski – ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej oraz tendencji rozwojowych, geografii naszego kraju z elementami realioznawczymi, a także konwersatoria i zajęcia praktyczne dotyczące szeroko pojętej polskiej kultury i obyczajowości, tradycji, zwyczajów i obrzędów (religijnych i świeckich) charakterystycznych dla naszego kraju (także tych związanych chociażby z juwenaliami) i wskazaniu najważniejszych różnic i podobieństw między poszczególnymi regionami Polski. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Accessibility