Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach Studiów

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach Studiów

Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej
Practical grammar of Polish language with the elements of contrastive grammar
Praktische Grammatik der polnischen Sprache samt Elementen der kontrastiven Grammatik

Kultura języka i normy zachowań językowych
Culture of language and norms of language behaviour
Sprachkultur und Normen des Sprachsverhaltens

Przemiany we współczesnej polszczyźnie
Changes in the current Polish language
Änderungen im gegenwärtigen Polnischen

Językowy obraz świata
Language view of the world
Sprachliches Weltbild

Podstawy fonetyki i prawidła poprawnej wymowy
Basics of phonetics and the rules of correct pronunciation
Grundlagen der Phonetik und Regeln der richtigen Aussprache

Wybrane zagadnienia kultury polskiej
Chosen issues of Polish culture
Ausgewählte Problematik polnischer Kultur

Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców
Polish literature in teaching foreigners
Literatur im Lehren der Ausländer

Wybrane zagadnienia przekładu
Chosen issues of translation
Ausgewählte Problematik des Übersetzens

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Methodology of teaching Polish language as the foreign one
Lehrmethodik des Polnischen als Fremdprache

Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
Methods of teaching culture and language among children and youth
Lehrmethoden für Kultur und Sprache unter Kindern und Jugendlichen

Koncepcje doboru treści nauczania w podręcznikach
Conception of content selection in textbooks
Konzeption der Inhaltsauswahl in Lehrbüchern fürs Lehren der polnischen Sprache als Fremdsprache

Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców
Multimedia techniques in teaching of foreigners
Multimedia-Techniken

Testowanie i sprawdzanie
Testing and checking
Testierung und Prüfung

Metody nauczania języków obcych (podstawy glottodydaktyki)
Methods of foreign languages teaching (basics of glottodidactics)
Lehrmethoden der Fremdsprachen (Grundlagen der Glottodidaktik)

Analiza tekstu kultury
Analysis of culture text
Analyse des Kulturtextes

Realioznawstwo
Realities of Poland
Landeskunde

Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Bilingualism in teaching of Polish language as the foreign one
Bilingualismus im Lehren des Polnischen als Fremdprache

Polska w świecie
Poland in the world
Polen in der Welt

Elementy wiedzy o historii Polski
Elements of knowledge about Polish History
Elemente des Wissens über Polens Geschichte

Praktyka w Szkole Języka i Kultury Polskiej

Accessibility