Literatura w nauczaniu cudzoziemców

Literatura w nauczaniu cudzoziemców

(oprac. Romuald Cudak, Danuta Opacka-Walasek, Bożena Szałasta-Rogowska, Piotr Wilczek, Ewa Jaskółowa)

Efektem zajęć (i tym samym sposobem zaliczenia przedmiotu) jest dyskusja nad skonstruowanymi przez słuchaczy programami nauczania literatury i wykorzystania literatury w nauczaniu języka i kultury polskiej.

WYKŁADY I ĆWICZENIA:

  • podstawowa wiedza z zakresu sposobów i metod nauczania literatury polskiej wśród cudzoziemców;
  • przypomnienie wiedzy z zakresu metodologii badań literackich, teorii literatury i historii literatury pod kątem wykorzystania w czasie pracy na seminariach i konwersatoriach literackich z cudzoziemcami;
  • najnowsze tendencje w literaturze i najnowsze kierunki badań literackich w zakresie możliwym do wykorzystania w prowadzeniu zajęć literackich;
  • nabycie umiejętności konstruowania autorskich programów nauczania literatury w pracy z cudzoziemcami, które uwzględniają różnorodne aspekty sytuacyjne, dydaktyczne, metodyczne i metodologiczne;
  • efektywne wykorzystanie tekstu literackiego jako narzędzia w wyuczaniu języka i kultury polskiej; szczególne znaczenie form pracy z tekstem literackim (interpretacja utworu), związanych z intertekstualnym i hermeneutycznym oglądem literatury.

Podstawowa literatura:

Balcerzan E, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1: Strategie liryczne, Warszawa 1984; cz. 2: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.
Cudak R., Interpretacja tekstu literackiego w edukacji studentów zaawansowanych, w: Polonistyka w świecie, red. J. Mazur, Lublin 2000.
Cudak R., Tambor J., Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005.
Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000.
Hajduk-Gawron W., Przekłady literatury polskiej a dobór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Jaskółowa E., Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006.
Nasiłowska. A., Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1999.
Seretny A., Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Między percepcją a recepcją dzieła, w: Literatura polska w świecie…
Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
Słownik literatury polskiej, red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek, Katowice 2006.
Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2005.
Szałasta-Rogowska B., Tekst literacki i malarski w nauczaniu cudzoziemców. Sposoby pracy na zajęciach lektoratowych, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Szaruga L., Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988, Wrocław 1993.
Wilczek P., Kanon jako problem kultury współczesnej. „Postscriptum” 2004-2005, nr 48-49.
Seria „Biblioteka Interpretacji” (Cudak R., Czytając Białoszewskiego, Katowice 1999; Olejniczak J., Czytając Miłosza, Katowice 1998; Opacka-Walasek D., Czytając Herberta, Katowice 2001; Pawelec D., Czytając Barańczaka, Katowice 1995).

Accessibility