Polish Literature in Teaching Foreigners

Polish Literature in Teaching Foreigners

(by Romuald Cudak, Danuta Opacka-Walasek, Bożena Szałasta-Rogowska, Piotr Wilczek, Ewa Jaskółowa)

The effect of the classes (and at the same time the way to get credit) is discussion on the formulated by the students programs on teaching literature and using literature to teach Polish language and culture.

LECTURES AND PRACTICAL CLASSES:

  • basic knowledge about methods of teaching polish literature among foreigners
  • reminder of knowledge in the field of literary research methodology, theory and history of the literature paying special attention to the work during seminars
  • the newest tendency in literature and trends of literary research in the scope possible to be used during giving literary classes
  • acquiring abilities to create original programs of teaching literature when working with foreigners that consider various situational, didactic, methodic and methodological aspects
  • effective use of literary text as the tool to teach Polish language and culture, particularly the meaning of the form of the work with literary text (work’s interpretation) connected with intertextual and hermeneutic examination of literature

Basic literature:

Balcerzan E, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1: Strategie liryczne, Warszawa 1984; cz. 2: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.
Cudak R., Interpretacja tekstu literackiego w edukacji studentów zaawansowanych, w: Polonistyka w świecie, red. J. Mazur, Lublin 2000.
Cudak R., Tambor J., Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005.
Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000.
Hajduk-Gawron W., Przekłady literatury polskiej a dobór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Jaskółowa E., Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006.
Nasiłowska. A., Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1999.
Seretny A., Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Między percepcją a recepcją dzieła, w: Literatura polska w świecie…
Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
Słownik literatury polskiej, red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek, Katowice 2006.
Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2005.
Szałasta-Rogowska B., Tekst literacki i malarski w nauczaniu cudzoziemców. Sposoby pracy na zajęciach lektoratowych, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Szaruga L., Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988, Wrocław 1993.
Wilczek P., Kanon jako problem kultury współczesnej. „Postscriptum” 2004-2005, nr 48-49.
Seria „Biblioteka Interpretacji” (Cudak R., Czytając Białoszewskiego, Katowice 1999; Olejniczak J., Czytając Miłosza, Katowice 1998; Opacka-Walasek D., Czytając Herberta, Katowice 2001; Pawelec D., Czytając Barańczaka, Katowice 1995).

Accessibility