Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego

(oprac. Urszula Żydek-Bednarczuk)

WYKŁADY:

  • podstawowe pojęcia, terminy i definicje: bilingwizm (dwujęzyczność), polilingwizm (wielojęzyczność), kontakty językowe, interferencja językowa, dyglosja środowiskowa, kompetencje językowe, kompetencje komunikacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe;
  • kształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej w warunkach bilingwizmu;
  • kształcenie sprawności w pisaniu, mówieniu, rozumieniu tekstu i czytaniu ze zrozumieniem w aspekcie wielojęzyczności i interferencji językowej; interferencja językowa – cytaty, kalki językowe (klisze, refleks), zapożyczenia okazjonalne, procesy konwergencyjne – analiza przykładów; osobliwości językowe – przykłady mieszania się języków w rozmowie, okazjonalne pożyczki, interferencje gramatyczne – analiza wypowiedzi;
  • kształcenie umiejętności zachowań werbalnych i niewerbalnych w społeczeństwach wieloetnicznych, wielokulturowych i wielojęzycznych; sprawności językowe i komunikacyjne w środowisku bilingwalnym i polilingwalnym: rozumienie ze słuchu, mówienie, komunikacja niewerbalna – kulturowe znaczenia gestów i mimiki, pisanie, czytanie ze zrozumieniem; opis zachowań komunikacyjnych społeczeństwa dwujęzycznego i wielojęzycznego;
  • socjolingwistyczny i psychologiczny aspekt dwu- i wielojęzyczności (na przykładzie Niemiec i Wileńszczyzny).

Podstawowa literatura:

Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1995.
Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży 26-28 maja 1977, red. F. Grucza, Warszawa 1981.
Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.
Miodunka W.T., Bilingwizm polsko-portugalski. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków 2003.
Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Accessibility