Culture of Language and Norms of Language Behaviour

Culture of Language and Norms of Language Behaviour

(by Aldona Skudrzyk, Romualda Piętka)

Lectures in the culture of the language and norms of language behaviour familiarize the students with theoretical and practical problems of language competence and correctness. The aim of the classes is to acquaint the students with the literature used and make them achieve communicative competence in the field of using standard norms and estimating language innovations.

LECTURES AND PRACTICAL CLASSES:

  • the notion of culture today; relations with methodological language approach – from structuralism to language sociolinguistics and pragmatics, i.e. from system correctness to communicative effectiveness;
  • system – norm, language standards, the notion of language error, types of errors, the notion of error in teaching language as a foreign one; system, social, situational and pragmatic competence
  • estimation of language innovations, criteria of language correctness
  • between standard norms and functional ones – main errors in the contemporary Polish language, limits of informality when teaching Polish as a foreign language
  • diversity of contemporary Polish language – spoken and written declension, regional differences and switching of the code
  • Polish language towards English borrowings – mechanisms of acquisition of borrowings, types of borrowings, their functions in language and culture
  • addressative forms, addressing to people, polite forms in Polish language, changes in polite behaviour models
  • language competence and verbal etiquette
  • principles of proper style and Grice’s maxims

Basic literature:

Bajerowa I., Piękno contra piękno, „Gazeta Uniwersytecka” 1998, nr 2.
Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.
Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce 1945-1995, Warszawa 1999.
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
Mańczak-Wohlfeld E., Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków 1995.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
Puzynina J., O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 153-163.
Puzynina J., Pajdzińska A., Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.
Skudrzyk A., Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa), w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Skudrzyk A., Urban K., Znaleźć słowo trafne. Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Materiały pomocnicze do praktycznej stylistyki, kultury języka i pragmatyki językowej, Katowice 2007.
Skudrzykowa A., Urban K., Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków-Warszawa 2000.
Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
Wilkoń A., Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

Accessibility