Language Changes in Contemporary Polish Language

Language Changes in Contemporary Polish Language

(by Olga Wolińska, Aldona Skudrzyk, Danuta Krzyżyk)

Basis to the observation and description constitutes current Polish language – its shape after 1980. However, background to those discussion are changes that took place after II World War. It is obvious that language changes are connected with changes of social reality, culture and philosophy (multi-paradigm).

LECTURES AND PRACTICAL CLASSES:

  • external and internal factors of changes in the current Polish language, time horizon (after 1939 or 1989) – justification of the choice through relation to the criteria of periodyzation of the Polish language history; causative conditions for the development of language (internal and external); internal conditions – the tendency to improve the language, strengthening the distinctiveness of the meaning, simplifying (economy), external conditions – popularization of common inflection, democratization, change in the social communication channel, globalization
  • New-Polish Era and the present time; technique as the driving force behind language changes (direct communication, face to face, individual and local, mass communication, without limits, common one, print – press – radio – tv – the Internet – offset); results of technique development: terminology, clarity of transmission, large number of messages, information as good, new image of the world, traditional image of the world – reference to the nature, technique as a filter to the new look at phraseology and metaphors
  • changes in the current Polish language syntactic system, reasons for those changes, economy, strengthening the distinctiveness (semantization), elevation – promotion of chosen forms estimated as prestigious, better; main processes: nominalization, analityzation
  • changes of language behaviour in public discourse; cultural and social conditions; changes of polite behaviour models, liberalization of social assessment of using vulgar language; brutalization of public discourse
  • the category of present formality and changes in language behaviour, expansive informality, vocabulary during the transformation period
  • changes in the language system – morphology, syntax
  • changes on the level of text structure – the Internet, i.e. between spoken and written Polish language; functional illiteracy and its reasons

Basic literature:

Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939- 2000, Warszawa 2003.
Dubisz S., Probabilistyka lingwistyczna, czyli o rozwoju polszczyzny w XXI wieku, w: Przyszłość języka, red. S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski, Białystok 2001.
Dubisz S., Rozwój współczesnej polszczyzny. „Przegląd Humanistyczny” 1995, z. 5, s. 69-88.
Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa 2001.
Język polski (w serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich), red. S. Gajda, Opole 2001.
Lubaś W., Polskie gadanie, Opole 2003.
Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka polskiego na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Karków 1999.
Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Greń-Dalewska, Warszawa 1994.
Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Majkowska Grażyna, Warszawa 1999.
Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001.
Przemiany współczesnej polszczyzny, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn. Opole 1994.
Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin 2000.
Warchala Jacek, Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Accessibility