Language View of the World

Language View of the World

(by Romualda Piętka)

LECTURES:

  • definition and the history of the term: language view of the world
  • hypotheses for language relativism and universalism versus actual world relations, semantic categories that appear and their language structures
  • popular and scientific view of the world versus modeling and categorizing
  • linguistic view of the world contained in lexis, phraseology and grammatical categories of a particular language
  • lexical disproportions in various languages; cultural factors concerning defining the meaning of the lexemes when teaching foreign language; language metaphors versus language behaviour, the world of the culture, customs and particular language users’ images
  • language stereotype and prototype versus the vision of the world transmitted by coursebooks used to teach language as a foreign one
  • inter-cultural communication versus ethnocentrism and culture coursebooks (Polish coursebooks, language etiquette, polite communication strategies, agonism and empathy, sensitiveness, gender in the culture

Basic literature:

Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin1999, wyd.II, popr.
Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1998.
Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z gestów, Warszawa 1997.
Piętkowa R., Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka polskiego, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik,
J. Tambor, Katowice 2007.
Piętkowa R., O kulturowych uwarunkowaniach definiowania leksemów w nauczaniu języka obcego, „Postscriptum” 2002, nr 2-3 (42-43), s. 97-106.
Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.
Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, „Język a Kultura”, t. 12, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, Wrocław 1998.
Wierzbicka A., Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
Wierzbicka A., Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, „Etnolingwistyka” 1991, nr 4, s.7-40.
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

Accessibility