Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

(oprac. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Barbara Morcinek, Małgorzata Smereczniak)

WYKŁADY I ĆWICZENIA – POZIOM POCZĄTKUJĄCY:

  • charakterystyka studenta początkującego; zakres materiału leksykalnego, gramatycznego oraz umiejętności językowych, jakie powinien opanować student początkujący podczas kursu; porównanie dwóch programów nauczania dla grupy początkującej (program skonstruowany zgodnie z metodą komunikacyjną oraz program skonstruowany metodą gramatyczną – omówienie i porównanie, wskazanie korzyści oraz niedostatków);
  • prezentacja podręczników oraz materiałów pomocniczych do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów początkujących; próba układania tekstów oraz ćwiczeń dla studentów początkujących, zgodnie ze wskazanym materiałem gramatycznym oraz leksykalnym; dobór tekstów autentycznych podczas pracy ze studentami początkującymi;
  • prezentacja i analiza konspektu przygotowanego dla grupy początkującej – organizacja czasu na zajęciach, ilość wprowadzanego słownictwa, sposób pracy z tekstem pisanym i słuchanym itp. (nauka konstruowania konspektu).

WYKŁADY I ĆWICZENIA – POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY:

  • student średnio zaawansowany: zakres posiadanych umiejętności i sprawności językowych, uwarunkowania dotyczące dalszej nauki języka, potrzeby językowe; cele i techniki nauczania na poziomie średnim; przegląd podręczników i pomocy dydaktycznych dostępnych na rynku;
  • kształcenie poszczególnych sprawności na poziomie średnim (techniki, materiały dydaktyczne, integrowanie sprawności); typy ćwiczeń i podporządkowanie ich celom lekcji; proporcje poszczególnych części lekcji w zależności od wyznaczonych celów glottodydaktycznych;
  • praca z tekstem (teksty oryginalne, adaptowane i preparowane, cele i sposoby wykorzystania tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, praca ze słownikiem); techniki ludyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

WYKŁADY I ĆWICZENIA – POZIOM ZAAWANSOWANY:

  • charakterystyka studenta zaawansowanego: zakres posiadanych umiejętności i sprawności językowych; przegląd podręczników oraz pomocy dydaktycznych dostępnych na rynku;
  • sposoby pracy z tekstem autentycznym (materiały prasowe, tekst literacki, fragmenty wywiadów prasowych i telewizyjnych); typy ćwiczeń na rozumienie tekstu, formułowanie samodzielnych wypowiedzi zgodnie z wymogami wybranego gatunku mowy;
  • prezentacja propozycji programowych na poziom zaawansowany i tworzenie własnego programu.

Także cykl zajęć prowadzonych przez lektorów i wykładowców z zagranicznych lektoratów i polonistyk z uczelni, z którymi Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ współpracuje w ramach uczelnianych umów bilateralnych oraz umów w programie Erasmus.

Podstawowa literatura:

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001.
Madeja A., Co należy wiedzieć, chcąc uczyć cudzoziemców frazeologii, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Morcinek B., Kształcenie sprawności mówienia – perspektywa nauczyciela, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005.
Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z pierwszej Konferencji Polonistów Zagranicznych i Polskich zwołanej z inicjatywy Grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, red. W.T. Miodunka, Kraków 1997.
Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, red. B. Ostromęcka-Frączak, Łódź 1998.
Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur, Lublin 2000.
Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.
Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004.
Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.

Accessibility