Realioznawstwo

Realioznawstwo

(oprac. Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor)

WYKŁADY:

  • polski rok obrzędowy;
  • podział Polski na regiony etnograficzne, charakterystyka strojów ludowych, tańców, obrzędów;
  • wokół folklorystycznego uniwersum a regionalnego konkretu, legendy i podania ludowe jako źródło wiedzy o kulturze;
  • odmiany terytorialne języka polskiego – dialekty, gwary, języki regionalne; najważniejsze cechy dialektalne i gwarowe; gwara i stylizacja gwarowa; gwary i cechy gwarowe w tekstach literackich, w programach telewizyjnych i radiowych, w kulturze popularnej (np. piosenkach);
  • Europejska karta języków mniejszościowych i regionalnych oraz Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; status kaszubszczyzny i śląszczyzny;
  • polskie wydarzenia muzyczne, filmowe, teatralne; znaczące festiwale i konkursy;
  • najważniejsze zabytki polskiej kultury i architektury;
  • symbole śląskiej kultury, symbole Śląska.

Podstawowa literatura:

Bartnicka-Dąbkowska B., Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, Warszawa 1959.
Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”, Karków 2000.
Bystroń J.S., Słowiańskie obrzędy rodzinne, Kraków 1916.
Cocciara G., Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971.
Dejna K., Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa-Łódź 1981.
Dejna K., Dialekty polskie, Wrocław (wydanie dowolne).
Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Teksty, red. J. Tambor, Katowice 2002.
Jahoda, Psychologia przesądu, Warszawa 1970.
Folklor w życiu współczesnym. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej w Poznaniu, red. J. Burszta, Poznań 1970.
Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice 1984.
Folklor polski, Warszawa 2000.
Kultura polska. Silva rerum, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2002.
Skudrzyk A., Tambor J., Urban K., Wolińska O., Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Katowice 2000.
Albumy i przewodniki o Polsce.

Accessibility