Techniki multimedialne

Techniki multimedialne

(oprac. Jan Grzenia, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja)

ĆWICZENIA:

 • bezpieczeństwo danych komputerowych, w tym m.in.: zasady sporządzania kopii dokumentów, uaktualnianie systemu operacyjnego i oprogramowania, posługiwanie się programem antywirusowym;
 • posługiwanie się edytorem Word do Windows (na poziomie dla zaawansowanych), w tym: konfiguracja programu, sprawne poruszanie się w tekście, automatyzowanie pisania, czcionki i ich formatowanie, wprowadzanie znaków specjalnych i znaków obcych alfabetów, korekta tekstu, łączenie tekstu i grafiki;
 • wyszukiwanie informacji w Internecie, internetowe serwisy informacyjne dla polonistów: encyklopedie, słowniki, poradnie językowe, korpusy tekstów, zbiory tekstów;
 • prezentacja podręczników i książek, do których dołączone są kasety wideo (na wszystkich poziomach zaawansowania w nauce języka polskiego); zapoznanie z zawartością książek i kaset wideo, budową lekcji i scenek wideo (np. stop-klatki, które umożliwiają powtarzanie kolejnych fraz, piosenki, zebranie fraz związanych z tematem scenki); typy zadań, zasady wprowadzania i wykonywania zadań ze słuchu;
 • praktyczne wykorzystanie kaset wideo na lekcjach języka polskiego – możliwości i metody (prezentacja materiałów dydaktycznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej);
 • prezentacja programów komputerowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego: pomocnych dla lektora: Wielkie dzieła literatury polskiej, Leksykon polskich filmów fabularnych, encyklopedie i słowniki komputerowe; przeznaczonych do nauczania pisania, gramatyki, frazeologii; działanie i obsługa programów; praktyczne możliwości wykorzystania komputera na zajęciach języka polskiego dla cudzoziemców;
 • prezentacja materiału dźwiękowego w postaci płyt CD i kaset magnetofonowych, dołączonych do podręczników na wszystkich poziomach nauczania;
 • omówienie typów zadań stosowanych w poszczególnych podręcznikach w zależności od poziomu nauczania;
 • zasady wprowadzania i wykonywania zadań ze słuchu;
 • praktyczne wykorzystanie materiałów dźwiękowych w procesie nauczania (prezentacja lekcji z zastosowaniem materiału dźwiękowego);
 • umiejętność samodzielnego dobierania tekstów autentycznych (wywiady, piosenki).

Literatura podstawowa:

Biesaga S., Zastosowanie audiowizualnych środków dydaktycznych w nauczaniu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych na Wschodzie, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. P. Garncarek. Warszawa 2005.
Dębski R., Komputer w nauczaniu języka polskiego. Przetwarzanie języka w programach dydaktycznych, Kraków 1996.
Grzenia J., Komputer jako narzędzie nauczyciela języka polskiego, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Krzywańska M., Malinowski T., Multimedia a proces glottodydaktyczny na przykładzie „Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego”, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. P. Garncarek. Warszawa 2005.
Madeja A., Malejka J., Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu frazeologii polskiej, w: Inne optyki, nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor. Katowice 2001.
„Postscriptum” 1996, nr 20 (numer monograficzny poświęcony komputerowi w nauczaniu języka polskiego jako obcego).

Accessibility