Testowanie i sprawdzanie

Testowanie i sprawdzanie

(oprac. Danuta Krzyżyk, Barbara Morcinek)

ĆWICZENIA:

  • system certyfikacyjny, jego wymogi, podział na poziomy, zakres gramatyczny i leksykalny, obowiązujący na każdym poziomie zaawansowania;
  • układ egzaminu, rodzaje zadań z gramatyki, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego; sposoby ich oceniania;
  • konstruowanie zadań sprawdzających – technologia pisania zadań, rodzaje zadań ze względu na ich strukturę, wymagania stawiane zadaniom, metody ustalania norm, wskaźnik trudności zadania testowego, typowe błędy w konstruowaniu zadań;
  • poziomy rozumienia tekstu czytanego i pisanego (poziom percepcyjny, semantyczny, receptywny, krytyczny, twórczy), rodzaje zadań odpowiadających poszczególnym poziomom;
  • rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe, rodzaje zadań;
  • tworzenie własnych zadań certyfikatowych na różne poziomy.

Podstawowa literatura:

Europejski system opisu kształcenia językowego, Warszawa 2001.
Magnusson D., Wprowadzenie do teorii testów, Warszawa 1981.
Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu 2003.
Polityka językowa a certyfikacja, red. J. Tambor, D. Rytel-Kuc, Katowice-Leipzig 2006.
Szaran T., Pomiar dydaktyczny, Warszawa 2000.

Accessibility