Mgr Tomasz Gęsina

Doktorant w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, od 2015 roku wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Absolwent filologii polskiej (specjalności: nauczycielska, literaturoznawstwo). Pracę magisterską pt. Geopoetyka Północy. O twórczości Mariusza Wilka napisał pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. Zajmuje się teorią literatury (zwłaszcza badaniami nad kategorią przestrzeni, np. geopoetyką), polską literaturą współczesną oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Wystąpił z referatami na kilkunastu konferencjach naukowych. Współredaktor (wraz z dr. hab. prof. UŚ Zbigniewem Kadłubkiem) książki Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji Kennetha White’a, Katowice 2015. Autor kilku artykułów naukowych, publikowanych m.in. w monografiach zbiorowych, „Masce”, „Opcjach”, „Borussii” (stała współpraca), na portalach edukacyjnych dla nauczycieli. Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą zagadnieniom pogranicza i przemieszczenia w literaturze polskiej XX wieku. Prowadził zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego w Niemczech oraz Belgii.

Accessibility