Projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach (czerwiec 2016 – maj 2017)

Od kwietnia 2016 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzą projekt mający na celu zbadanie stanu funkcjonowania uczniów cudzoziemców i uczniów powracających z zagranicy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu pracownicy Uniwersytetu Śląskiego odwiedzili ponad 50 szkół w naszym województwie, opracowywali wyniki ankiet i prowadzili wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, które miały dać odpowiedź na pytania, jak liczna jest grupa cudzoziemców i uczniów polskiego pochodzenia powracających z zagranicy, z jakimi problemami i wyzwaniami borykają się objęci projektem uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, ale też uważają za cenne i atrakcyjne w polskiej oświacie w porównaniu z dotychczasowymi doświadczeniami z innych krajów. Jednym z założeń badań jest także podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz grona nauczycielskiego, podniesienie jakości pracy szkół z uczniami cudzoziemskimi oraz powracającymi do Polski, dlatego też w najbliższych tygodniach odbędzie się cykl warsztatów dydaktycznych dla nauczycieli oraz warsztatów interkulturowych dla dzieci. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykładowców Szkoły oraz obu Katedr posiadających duże doświadczenie glottodydaktyczne w pracy z obcokrajowcami oraz kształceniem kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz drugiego ze współudziałem doktorantów i studentów obcokrajowców SJiKP oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

Do końca maja 2017 roku opracowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań i ankiet, a także sformułowane wnioski dotyczące aklimatyzacji w polskich szkołach uczniów obcokrajowców i uczniów powracających z zagranicy, które przekazane zostaną Kuratorium Oświaty w Katowicach. Projekt tego typu został przeprowadzony po raz pierwszy w Polsce, zaś jego wyniki stanowić będą bardzo cenny materiał w pracach nad polepszeniem jakości kształcenia skierowanego do cudzoziemców i reemigrantów w szkołach na terenie całego kraju.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projekt koordynują prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Projektowi patronuje prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. studenckich i kształcenia UŚ. Czynnościami organizacyjnymi zajmuje się dr Wioletta Hajduk-Gawron, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich.

Accessibility