Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz żył w latach 1846-1916. Jest reprezentantem epoki polskiego pozytywizmu i twórcą polskiej noweli. Jako pierwszy wprowadził nowe odmiany noweli: nowelę jednozdarzeniową (Jamioł, Sachem) i nowelę psychologiczną (Latarnik). W swoich utworach poruszał temat chłopskiej biedy u zacofania ludności miejskiej, emigracyjnej tułaczki i nostalgii. Jest najwybitniejszym polskim powieściopisarzem historycznym. Stworzył cykl dzieł dotyczących historii Polski (np. XVIII wieku: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski – te trzy powieści zostały nazwane Trylogią; o przełomie XIV i XV wieku: Krzyżacy). Utwory Sienkiewicza w czasach jemu współczesnych były najchętniej czytane. Do dziś autor Latarnika jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy. W 1905 roku trzymał Nagrodę Nobla za Quo vadis (opowieść o początkach chrześcijaństwa), która została przetłumaczona na około 40 języków.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) was a proponent of Polish Positivism and a creator of the Polish short story. He implemented new style in his short stories: the singular event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological narrative (LatarnikThe Lighthouse Keeper). In his works je portrayed the life of the poor and uneducated peasantry, as well as the problems of exile and homesickness in emigration. Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He is the greatest polish historical writer; he created a series of books of Polish history for example from the 17th century: Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge), Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski)– these three books were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and 15th  centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely read during his time, and he is still regarded as one of the most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in 1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity), which has been translated into about 40 languages.

Генрик Сенкевич (1846-1916) – представитель эпохи польского позитивизма и создатель жанра новеллы в польской литературе. Ввел в литературу понятие новеллы одного события и психологической новеллы. В своих произведениях затрагивал темы бедности простых людей, невежества городских жителей, а также эмиграционных скитаний и ностальгии. Сенкевич – самый знаменитый польский писатель исторических романов. Создал цикл произведений, описывающих историю Польши. Во времена жизни автора, его произведения были наиболее читаемыми, и на сегодняшний день автор Фонарщика на маяке (Latarnik) остается одним из наиболее популярных польских писателей. В 1905 году Сенкевич получил Нобелевскую премию за произведение Quo vadis (роман о истоках христианства), которое было переведено на 40 языков.

亨利克 · 显克维奇(1846-1916)是波兰实证主义时期短篇小说的代表作家。他创造了新的短篇小说类型: 单一事件小说(《酋长》《天使》)和心理小说(《灯塔看守人》)。在作品中,他描述了农民的贫穷和城市人口的落后,以及流亡者对故乡的思念。显克维奇也是波兰最伟大的历史作家; 他创作了一系列讲述波兰历史的小说,例如著名的“历史三部曲”——《火与剑》、《洪流》和《伏沃迪约夫斯基先生》,它们讲述了17世纪的波兰历史;还有是讲述14世纪和15世纪之交历史的《十字军骑士》。他的小说在他那个时代被广泛阅读,他被认为是最受欢迎的波兰作家之一。1905年,他的小说《你往何处去》(关于基督教早期的故事)获得了诺贝尔文学奖,这部小说已被翻译成约40种语言。

Henryk Sienkiewicz žil v letech 1846-1916. Je představitelem polského pozitivizmu a tvůrcem polské novely. Jako první použil nové formy novely: jednodějová novela (Jamioł, Sachem) a psychologická novela (Latarnik). Ve své tvorbě líčil život chudých a nevzdělaných prostých lidí, ale také problémy svázané s exilem a smutkem po domově na emigraci. Sienkiewicz byl zároveň uznávaným spisovatelem historických novel. Vytvořil cyklus děl na téma polské historie (npř. Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski, které tvoří Trilogii, či cyklus Křižáci). Sienkiewicz byl za svého života velmi oblíbeným a dodnes je považován za jednoho z nejpopulárnějších polských autorů. Rovněž v roce 1905 vyhrál Nobelovu cenu za svou novelu Quo Vadis (popisující počátky křesťanství), která byla přeložena do okolo 40 jazyků.


Zobacz Janka Muzykanta w serii „Czytaj po polsku”

Janko Muzykant został wydany w 1879 roku. Nowela ta opowiada o krzywdzie bezbronnego, biednego chłopskiego dziecka i głupocie dorosłych. Ponieważ matka nie miała pieniędzy, dzieci – a zatem także Janek – musiały pracować na chleb. Janek nie chciał pracować, miał inne zainteresowania: kochał muzykę. Zrobił dla siebie z drewna skrzypce, ale marzył o prawdziwym instrumencie. Za swoje marzenia został ukarany.

Janko Muzykant was published in 1879. The short story shows the helplessness of a child, and the wrongs of adult stupidity. Janek was born into a poor peasant family. His mother did not have much money so her children had to work in order to have food. But Janek did not want to work because he had other interests: he loved music. He made himself a wooden violin and kept dreaming about owning a real instrument. In the end, however, he was punished for his dreams.

Janko Muzykant wurde 1879 veröffentlicht. Diese Novelle erzählt über Unrecht eines armen, obdachlosen Kinde und über Dummheit der Erwachsenen. Weil die Mutter kein Geld hatte, mussten die Kinder – und daher auch Janek fürs Brot arbeiten. Janek wollte nicht arbeiten, er interessierte sich für etwas anders: er liebte Musik. Er machte für sich selbst eine Geige aus Holz, aber er träumte von einen richtigen Instrument. Für seine Träume wurde er bestraft.  

Янко-музыкант  (Janko Muzykant) – произведение, которое было опубликовано в 1879 году. Новелла повествует о вреде нанесенном бедному беззащитному крестьянскому ребенку и о глупости взрослых. Так как у матери не было денег, дети, среди них также Янко вынуждены были самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Янко не хотел работать, так как интересовался  музыкой и посвящал этому все свое время. Мальчик смастерил для себя деревянную скрипку, но продолжал мечтать о настоящем инструменте. Был наказан за свою мечту.

《音乐迷杨科》出版于1789年。这篇小说讲述了一个贫穷的农民孩子因为成年人的愚蠢而被伤害的故事。杨科出生在一个贫穷的农民家庭。他的母亲没有赚钱的能力,因此他和其他孩子们不得不出去打工来维持生计。杨科不想工作,因为他有其他的爱好: 他热爱音乐。 他为自己做了一把木制的小提琴,但心里一直梦想着拥有一把真正的乐器。可惜,他却最终为了这个梦想而遭到了惩罚。

Janko Muzykant (Honzík Muzikant) pochází z roku 1789. Novela hovoří o bezmoci bezbranného prostého dítěte a hlouposti dospělých. Honzíkova matka neměla dostatek peněz, proto její děti musely pracovat na jídlo. Honzík však pracovat nechtěl, protože ho zajímaly jiné věci. Miloval hudbu. Vyrobil si ze dřeva housle a neustále snil o skutečném nástroji. Nakonec byl však za své sny potrestán.


Zobacz Latarnika w serii „Czytaj po polsku”

Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel amerykańskich i reprezentuje typwe cechy prozy Sienkiewicza, Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo Vadis polega na tym, że  pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną sytuację w skrócie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną pointą. Portrety bohaterów są bardzo wyraziste , a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.

Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca Skawińskiego, który po klęsce powstania skazany został na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego miejsca, walczy za wolność innych narodów. Wreszcie po latach tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ nie zapala latarni na czas.

Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881. It belongs to the Sienkiewicz’s American short story collection and represents the typical characteristic features of his prose. Sienkiewicz’s short stories are, however, multi-thematic, hence, a strict division with regard to the subject matter is impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background with patriotic and folk elements. Sienkiewicz’s mastery of short stories depends on his remarkable ability to present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous amount of suspense, then concluding with an unexpected punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive and background events are extremely picturesque.

The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent, Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his own, and fights for the freedom of other nations. At last, after years of wandering, he settles down on a small island as a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in solitude. The island becomes his home. However, he loses this safe place, because he forgets to turn on the light on time.

Фонарщик на маяке (Latarnik) был написан в 1881 году и принадлежит к собранию американских новелл писателя, представляя типичные черты прозы Сенкевича. Новеллы Сенкевича затрагивают много тем, поэтому четкое тематическое разделение невозможно. Например, новелла Фонарщик на маяке объединяет в себе тему американской эмиграции, патриотические и народные элементы. Гениальность автора Quo vadis (в некоторых русских переводах Камо грядеши) заключается в емком описании выбранной ситуации, с изображением конфликтных моментов и неожиданного финала. В произведении ярко выражены как потребности героев, так и фон событий.

Фонарщик на маяке (Latarnik) – это рассказ о судьбе польского повстанца Скавинского, который после поражения восстания был вынужден эмигрировать. Он борется на свободу других государств, но не находит своего места. После лет скитаний, герой оказывается на маленьком острове, в качестве смотрителя маяка и планирует провести там остаток жизни. Остров становится для него домом. Однако мужчина теряет эту безопасную пристань, потому как не зажег маяк вовремя.

《灯塔看守人》写于1881年,它属于美国短篇小说,是显克维奇的代表作品。然而,显克维奇的短篇小说是多主题的,因此无法在主题上进行严格的区分。比如在《灯塔看守人》中,显克维奇把美国元素与爱国情怀结合在一起。显克维奇短篇小说的神奇之处在于,他能够把故事用简洁的语言说得很精彩,制造极多的悬念,结尾常常出人意料。他的小说中主人公的形象都非常鲜明,并且他还善于生动地叙述故事背景。《灯塔守护者》讲述了波兰老兵斯卡文斯基的故事。他在起义失败后不得不旅居他乡,漂泊一生,始终无法找到属于自己的地方,总是在为其他民族的自由而战。最后,在多年的流浪之后,他成为了一个小小的灯塔看守人,打算在孤独中度过余生,这个岛成了他的家。然而他却因为忘记准时开灯,而失去了这个安全的栖居之地。

Latarnik (Správce majáku) pochází z roku 1881. Řadí se do Sienkiewiczowy sbírky amerických novel a obsahuje typické rysy jeho prózy. Jeho novely jsou však mnoho tematické, proto se z tematického pohledu nedají přesně rozdělit. Latarnik například slučuje americké prostředí z patriotickými a lidovými prvky. Excelence Sienkiewiczových novel tkví v jeho mimořádném nadání stručně vylíčit situaci, během čehož buduje napětí a zakončí dílo nečekanou pointou. Jeho portréty hrdinů jsou zřetelně expresivní a události na pozadí jsou velmi malebné.

Latarnik je příběhem o polském povstalci Skawińském, který je po porážce povstání nucen žít na emigraci. Skawiński není schopný nalézt nový domov, a tak bojuje o svobodu jiných národů. Po letech bloudění se nakonec usadí na malém ostrově jako správce majáku, kde plánuje dožít zbytek života. Ostrov se stane jeho domovem. Poté, co jednou zapomene rozsvítit světlo majáku, však o svůj domov přichází.

Accessibility