Maria Konopnicka

Maria Konopnicka (1842-1910) ­­– polska poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, publicystka, tłumaczka. Jest pisarką przede wszystkim epoki pozytywizmu. Debiutowała jako poetka. Pisała też wiersze i bajki dla dzieci (jedna z najbardziej znanych to bajka O krasnoludkach i sierotce Marysi). Jest autorką słynnej Roty, wiersza, który wyraża protest przeciwko germanizacyjnej polityce prowadzonej na ziemiach polskich, znajdujących się pod zaborem pruskim. Dzięki muzyce F. Nowowiejskiego Rota stała się jedną z najpopularniejszych polskich pieśni patriotycznych. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku ważne miejsce w jej twórczości zaczęły zajmować nowele o problematyce współczesnej. Konopnickiej udało się osiągnąć wyjątkowy  kunszt narracyjny i kompozycyjny. Do jej najbardziej znanych nowel należą: Mendel Gdański (historia starego Żyda, przywiązanego do rodzinnej Warszawy, który właśnie w swoim ukochanym mieście doświadcza ludzkiej nienawiści, pogardy, wszystkiego, co kwestionuje jego przynależność do tego miejsca), Nasza szkapa, Miłosierdzie gminy (wstrząsająca opowieść o bezdusznym traktowaniu ludzi starych i chorych, którzy nie mogą liczyć na bezinteresowną pomoc ani rodziny, ani społeczności, w której żyją).

Maria Konopnicka (1842-1910) – a Polish poet, novelist, children’s story writer, publicist and translator. Above all she is a writer from the epoch of positivism. She debuted as a poet. She also wrote poems and fairy-tales for children. One of the best known, is the fairy-tale called: O krasnoludkach i sierotce Marysi (About orphan Mary and the dwarfs). She is the author of the famous Rota (Troops), a poem that expresses protest against Germanized politics, which are carried out on Polish patriotic songs. From the second half of the eighties of XIX century, her novels dealing with contemporary problems begin to occupy an important place in her compositions. The stories of Mendel Gdański (a history of an old Jew, who is bound to his native Warsaw, and experiences hatred and contempt in his beloved city, which makes him question his belonging to his place), Nasza szkapa (Our Jade), Miłosierdzie gminy (The community’s charity) – are shocking stories of a heartless treatment of the old and infirm, who cannot count on the unselfish help of a family or community in which they live – belong to her most famous novels.

Мария Конопницкая (1842-1910) – польская поэтесса, романистка, детская писательница, переводчик. Представительница эпохи позитивизма. Дебютировала как поэтесса. Конопницкая также писала сказки и стихи для детей. Одна из самых знаменитых сказок О гномах и сироте Марысе (O krasnoludkach i sierotce Marysi). Также Мария Конопницкая автор знаменитого стиха Клятва (Rota), в котором выражен протест против политики германизации, проводимой в то время Германской империей на территории Польши. Стих Клятва (Rota) положенный на музыку Ф.Нововейского стал одной из наиболее известных польских патриотических песен. Со второго половины 18 столетия важное место в творчестве Конопницкой начали занимать новеллы с современной проблематикой. К тому времени писательница выработала свой уникальный стиль повествования. Самые известные новеллы Марии Конопницкой: Гданьский Мендель (Mendel Gdański) (история старого еврея, привязанного всем сердцем к родному городу, Варшаве, и именно в этом городе познавшем человеческую ненависть, высокомерие, все, что ставит под вопрос его принадлежность к этому месту), Наша лошадь или Наша кляча (Nasza szkapa), Милосердие общины (Miłosierdzie gminy) (поразительная история о бездушном отношении к пожилым и больным людям, которые, как оказалось, не могут расчитывать на бескорыстную помощь семьи и общества, в котором живут).

Maria Konopnicka

玛丽亚·科诺普尼茨卡(1842年 – 1910年),波兰女诗人,短篇小说家,儿童作家,新闻工作者,翻译。她是实证主义时期的代表作家,却是以诗人的身份初次亮相。她写过一些给儿童的诗和童话,其中最有名的童话是《关于孤儿玛丽和小矮人们》(O krasnoludkach i o sierotce Marysi)。她是著名的《誓词》(Rota)的作者,这首诗表达了波兰人民对德国人在普占区实行德国化的抗议。菲利克斯·诺沃威斯基(Feliks Nowowiejski)特别为这首诗谱曲,因此《誓词》成为了波兰最流行的爱国歌曲之一。从19世纪80年代后半期开始,关注当代问题的短篇小说就开始在她的作品中占据重要地位。科诺普尼茨卡实现了非凡的叙事和创作艺术。她最有名的短篇小说是《门德尔·格但斯基》(Mendel gdański)(这是关于一个出生在华沙的老犹太人的故事,他在这座他心爱的城市里受到了其他人的厌恶和蔑视,这让他开始怀疑他是否属于这座城市),《我们的老马》(Nasza szkapa)和《市政府的怜悯》(Miłosierdzie gminy)。

Maria Konopnicka (1842-1910) – polská básnířka, novelistka, spisovatelka knih pro děti, publicistka a překladatelka. Byla především pozitivistickou spisovatelkou. Debutovala jako básnířka. Zároveň psala básně a pohádky pro děti (jednou z nejznámějších je pohádka O krasnoludkach i sierotce Marysi (O trpaslících a sirotku Marušce)). Je autorkou slavné Roty, básně, která vyjadřuje protest proti germanizační politice v polských zemích v období pruského záboru. Díky hudbě F. Nowowiejskieho se stala Rota jednou z nejpopulárnějších polských patriotických písní. Od druhé poloviny 80. let 19. století začaly důležité místo v její tvorbě zaujímat novely se soudobou problematikou. Konopnické se povedlo dosáhnout výjimečného vypravěčského a kompozičního umu. K jejím nejznámějším novelám patří: Mandel Gdański (příběh starého Žida oddaného rodné Varšavě, který se ve svém milovaném městě setkává s lidskou nenávistí, pohrdáním a vším, co popírá jeho příslušnost k tomuto místu), Nasza szkapa, Miłosierdzie gminy (šokující příběh bezduchého zacházení se starými a nemocnými lidmi, kteří nemohou počítat s nezištnou pomocí rodiny ani společnosti, ve které žijí).


Zobacz Naszą szkapę w serii „Czytaj po polsku”

Nasza szkapa to opowieść o rodzinnej tragedii widzianej oczami dziecka. Ojciec, który traci pracę, sprzedaje kolejno wszystko, co posiada, aby wyżywić rodzinę i kupić lekarstwa dla chorej żony. W końcu decyduje się także na sprzedaż tytułowej szkapy – dla dzieci jest to największa tragedia.

Nasza szkapa (Our Jade) is a story about a familial tragedy, as seen through the eyes of a child. The father, who loses his job, successively sells all that he possesses, in order to feed his family and to purchase medicine for his sick wife. In the end, he also decides to sell the titular “Szkapa” (jade) – to the children this is the greatest tragedy.

Наша кляча (Nasza szkapa) – это рассказ о семейной трагедии глазами ребенка. Отец потерял работу и поочередно продает все, чем владеет, чтобы прокормить семью и купить лекарства для болеющей жены. В конце-концов, глава семейства решается продать лошадь, что становится огромной трагедией для детей.

《市政府的怜悯》是科诺普尼茨卡最著名的小说,它描述了老年人和体弱者不能指望他们的家庭或政府的无私帮助,受到无情对待的故事。《我们的老马》讲述了一个从孩子的视角所观察到的家庭悲剧。失去工作的父亲先后卖掉了他拥有的一切,以养活他的家人并给他患病的妻子买药。最后他甚至决定出售全家人心爱的老马。

Nasza szkapa (Naše kobyla) je příběh o rodinné tragédii skrze oči dítěte. Otec, jež přichází o práci, prodává úplně vše, co vlastní, aby uživil rodinu a koupil léky nemocné ženě. Nakonec se rozhoduje prodat i kobylu, což je pro děti největší tragédií.

Accessibility