Ukraina

W dn. 23.09―4.10.2019 roku dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Kasper Pfeifer z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego udali się na Ukrainę, aby przeprowadzić zajęcia w ramach wyjazdowych warsztatów polonistycznych, organizowanych pod nazwą „Polska mówi Polakami”. Obaj wykładowcy udali się wpierw do Lwowa, gdzie od 24 do 27 września prowadzili zajęcia dla studentów filologii polskiej na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Studenci lwowskiej polonistyki uczestniczyli w wykładach z zakresu literatury Młodej Polski, a także gramatyki historycznej języka polskiego, fleksji i kultury języka. Zajęcia poświęcone literaturze modernizmu dotyczyły zagadnień związanych z młodopolską literaturą kobiecą, filozofią stojącą u podstaw dominujących ówcześnie nurtów literackich oraz ekspresjonizmu, impresjonizmu i symbolizmu. Pośród tematów omawianych w ramach zajęć językoznawczych znalazły się m.in. treści dotyczące odmiany imion i nazwisk polskich i obcych, poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, kształtowania się polskiej pisowni oraz historycznej motywacji form wyrazowych współcześnie uznawanych za wyjątki.

W drugim etapie swojej podróży dr Marcin Maciołek oraz mgr Kasper Pfeifer pojechali do odległego ok. 150 km od Lwowa Łucka, uchodzącego za historyczną stolicę Wołynia. Od 30 września do 3 października wykładowcy prowadzili zajęcia lektoratowe i konwersatoria dla studentów pierwszego i drugiego roku polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki. Dodatkowo w dn. 2 października zorganizowano w Łucku warsztaty metodyczne dla tamtejszych nauczycieli języka polskiego, które poprowadził dr Marcin Maciołek. Podczas kilkugodzinnego spotkania, w którym wzięło udział ponad trzydzieści osób, dr Maciołek omówił nurtujące uczestników seminarium kwestie związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, w tym m.in. prawidłową pisownię wybranych polskich liter, pochodzenie występujących w polskiej grafii dwuznaków i diakrytów, zasady poprawnej wymowy tzw. nosówek, reguły repartycji końcówek –a || –w dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego, wyznaczniki gatunkowe listu elektronicznego w formie oficjalnej i nieformalnej. Sporo miejsca poświęcono również sztuce nauczania poprawnej wymowy, w tym także metodom pozwalającym przezwyciężyć błędy fonetyczne popełniane przez osoby ukraińskojęzyczne. Wykładowca zaprezentował ponadto najnowsze pomoce dydaktyczne przeznaczone do nauczania fonetyki i gramatyki języka polskiego jako obcego, które następnie przekazał uczestnikom spotkania. Warto nadmienić, że większość spośród omawianych podczas warsztatów zagadnień wynikała z zainteresowania biorących w nich udział nauczycieli, którzy mogli otrzymać wyczerpującą odpowiedź na zgłaszane ad hoc pytania.

W czwartek, 3 października, po odbyciu ostatnich zajęć ze studentami łuckiej polonistyki wykładowcy z powrotem udali się do Lwowa, aby rankiem następnego dnia wrócić do Polski. Przeprowadzone w ramach warsztatów polonistycznych wykłady i seminaria spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 100 osób.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Accessibility