Turniej Tłumaczy 1993

Bolesław Leśmian
*** (Mrok na schodach)

Them mo ao. Ngôi nha lanh leo.
Anh va em, ta đâu giúp đu’o’c nhau.
Dâu chân em tuyet đa xóa tu’ lâu,
Con vu’o’ng lai nôi buôn trong tuyet.

Đa đen lúc phai tin vao tuyât.
Phu trăng them, trăng them băng tuyet.
Lây bóng đen che khuât them đen
Va lăng im, lăng im nghe em.

Przetłumaczone na język wietnamski przez:
Thanh Binh Vo (Wietnam)

Accessibility