Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Несигурност

Коганетегледам, невоздивнувам, неплачам,

Акогаќетездогледам, воопштонесемачам;

Сепакакодолгонетесретнам,

Нештоминедостасува, некогосакамдапогледнам;

Итагувајќи, сипоставувампрашање:

Далиетоапријателство? Далиетоасакање?

 

Когаодвидикотќеисчезнеш, неможамнизамиг

Вомислитедагообновамтвојотлик;

Сепакнесвесночестопатимедопира,

Декасекогашблискумоитесеќавањатојпродира.

Иповторносипоставувампрашање:

Далиетоапријателство? Далиетоасакање?

 

Доволнострадав, немислеввоцелост;

Дасепојавампредтебеиизлевамжалост;

Одејќибесцелно, попатиштаиврагови

Самиотнезнам, какодастигнамдотвоитепрагови

Ивлегувајќисипоставувампрашање

Штодоовдемедонесе? Пријателствоилисакање?

na język macedoński przełożył Nikola Ilievski

Accessibility