Wybrane zagadnienia nauczania zintegrowanego do realizacji w klasach I-III (w szkołach w Polsce)

Klasa I (wiek 7-8 lat)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Celem edukacji polonistycznej jest otwarcie dziecka na komunikację z drugim człowiekiem, wprowadzenie go w krąg literatury, umożliwienie codziennego kontaktu ze słowem pisanym, a także sprowokowanie sytuacji, w której dziecko samo szukałoby książki, czasopisma. Podstawę stanowi wprowadzenie i utrwalenie umiejętności czytania i pisania wszystkich znaków występujących w języku polskim, a następnie rozszerzenie tych umiejętności poprzez inspirowanie częstych ćwiczeń w pisaniu, czytaniu i mówieniu.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA POLONISTYCZNEGO

W wyniku realizacji treści zawartych w tym programie uczeń powinien:

w zakresie komunikacji językowej i mówienia:

 • nawiązywać kontakt z odbiorcą;
 • grzecznie odnosić się do otoczenia (powitania, pożegnania, przepraszanie);
 • brać udział w rozmowie zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • wyrażać swoje opinie bez ranienia innych.

w zakresie grafii i ortografii:

 • rozpoznawać wszystkie litery i znaki występujące w języku polskim;
 • pisać wszystkie litery i znaki występujące w języku polskim, zwracając uwagę na staranność i czystość;
 • używać prawidłowo wielkiej litery;

w zakresie umiejętności językowych:

 • rozróżniać litery i głoski;
 • rozróżniać samogłoski i spółgłoski;
 • dzielić wyraz na sylaby;
 • rozróżniać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • rozpoznawać rzeczowniki i czasowniki;

w zakresie pisania:

 • pisać krótkie teksty z pamięci i ze słuchu;
 • układać krótkie własne teksty na określony temat;

w zakresie czytania:

 • znajdować przyjemność w czytaniu;
 • czytać głośno stosując odpowiednią intonację;
 • czytać cicho ze zrozumieniem;
 • odnajdywać potrzebne fragmenty tekstów;

w zakresie lektury:

 • rozróżniać świat przedstawiony i świat rzeczywisty (fikcja);
 • rozróżniać wiersz, opowiadanie;
 • znać wybrane pozycje lekturowe, ich bohaterów i autorów;
 • wypowiadać się na temat przeczytanych, obejrzanych, wysłuchanych utworów, występujących w nich sytuacji, postępowania bohaterów.

Klasa II (wiek 8-9 lat)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Celem edukacji jest doskonalenie komunikowania się dziecka z otoczeniem, a ponadto umożliwienie mu łatwiejszego kontaktu z literaturą, a więc ustawiczne kształcenie umiejętności czytania, zarówno pod względem techniki, jak i interpretacyjnym. Istotne jest też podnoszenie poziomu rozumienia tekstu, a także poznawanie interesujących lektur (przez czytanie samodzielnie lub słuchanie nauczyciela czy nagranego na taśmę słuchowiska). Częstsze i poważniejsze powinny być rozmowy (dyskusje) na temat poznanych tekstów i ich formy, przedstawionych wydarzeń i bohaterów. Warto poświęcić także czas na omówienie wybranego czasopisma. Wyobraźnię i umiejętność pisania można kształcić przez inicjowanie samodzielnego i grupowego tworzenia tekstów literackich. Wspaniałą zabawę stanowi pisanie książek, tomików wierszy, scenariuszy…

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA POLONISTYCZNEGO

W wyniku realizacji treści zawartych w programie uczeń powinien:

w zakresie komunikacji językowej i mówienia:

 • jasno formułować opinie, prośby i życzenia;
 • brać aktywny udział w dyskusjach podczas lekcji;
 • wyrażać i nazywać swoje i czyjeś uczucia;

w zakresie grafii i ortografii:

 • starać się pisać starannie i bezbłędnie;
 • używać słownika ortograficznego;

w zakresie umiejętności językowych:

 • wykorzystywać w praktyce znajomość pojęć: sylaba, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, dwuznak;
 • wskazywać rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki;
 • określać liczbę i rodzaj rzeczownika;
 • prawidłowo układać krótkie zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące;
 • rozwijać zdania proste;
 • wyodrębniać rodziny wyrazów;

w zakresie pisania:

 • układać plan wydarzeń w formie zdań;
 • pisać krótkie teksty z pamięci i ze słuchu, korzystając ze znajomości podstawowych zasad ortograficznych;
 • znajdować przyjemność w pisaniu, tworzeniu wierszy (krótkich rymowanek), elementów scenariusza;

w zakresie czytania:

 • chętnie czytać wybrane pozycje lekturowe;
 • czytać cicho i głośno ze zrozumieniem, starając się prawidłowo interpretować tekst;

w zakresie lektury:

 • znać tytuły i autorów poznanych książek;
 • wyróżniać elementy fantastyczne i realistyczne w poznanych utworach;
 • znać baśń (podstawy);
 • rozpoznać scenariusz.

Klasa III (wiek 9-10 lat)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Uczeń kończący klasę 3 musi być przygotowany do pracy w systemie blokowym. Zmiana organizacyjna pociągnie za sobą liczne zmiany metod i sposobów pracy. Aby się odnaleźć w zmienionej sytuacji, trzecioklasista musi jak najczęściej komunikować się, czytać i pisać. W czasie roku szkolnego dzieci prowadzą rozmowy w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych (w stosunku do różnych odbiorców), prowadzą pamiętniki, dzienniki (w czasie pobytu w tzw. „zielonej szkole”), opisują oglądane rośliny, zwierzęta, obiekty, przeprowadzają próby wywiadów z mieszkańcami odwiedzanych miejsc.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA POLONISTYCZNEGO

W wyniku realizacji treści zawartych w programie uczeń powinien:

w zakresie komunikacji językowej i mówienia:

 • dostosować zachowanie językowe do sytuacji, odbiorcy;
 • uczestniczyć w dyskusji podczas lekcji;
 • wypowiadać się w uporządkowanej formie na zadany temat;

w zakresie ortografii:

 • korzystać z poznanych zasad pisowni i słownika ortograficznego;
 • przepisując tekst, starać się nie popełniać błędów;

w zakresie umiejętności językowych i korzystania z informacji:

 • systematycznie wzbogacać zasób słownictwa,
 • rozpoznawać czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki, określać liczbę i rodzaj rzeczownika oraz przymiotnika w liczbie pojedynczej, określać osobę i liczbę czasownika;
 • poprawnie stosować poznane formy gramatyczne,
 • umieć poprawić ewentualny błąd po wskazaniu go przez nauczyciela;
 • próbować korzystać z encyklopedii i słownika języka polskiego;

w zakresie pisania:

 • pisać płynnie i starannie z pamięci i ze słuchu (stosując poznane słownictwo);
 • układać i zapisywać krótkie notatki, opisy, dialogi, opowiadania, listy;

w zakresie czytania i lektury:

 • znać tytuły i autorów poznanych książek;
 • czytać ze zrozumieniem różne rodzaje tekstów;
 • rozpoznawać formy podawcze tekstów (dialog, proza, wiersz);
 • wyodrębniać bohaterów i istotne wydarzenia w przeczytanym tekście.
Accessibility