Literatura polska w świecie. Tom I. Zagadnienia recepcji i odbioru

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2006

Książka zawiera teksty wygłoszone w czasie I Międzynarodowej Konferencji Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, która odbyła się w dniach 16-18 maja 2005 roku w Katowicach. Przedmiotem rozważań w niniejszym zbiorze są następujące zagadnienia: funkcjonowanie literatury polskiej wraz z próbą odpowiedzi na pytanie, które dzieła stanowią jej „reprezentację”, jaki jest udział w tej relacji dzieł historycznych i utworów literatury współczesnej oraz w jakich stosunkach pozostają kanony „środowiskowe” i kanony istniejące wśród publiczności krajowej. Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych literaturą polską, a szczególnie jej odbiorem poza granicami kraju.

SPIS TREŚCI:

ZAGADNIENIA OGÓLNE

PIOTR WILCZEK: Czy istnieje kanon literatury polskiej?
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Lektura obowiązkowa i co ponadto? O obecności i nieobecności literatury polskiej poza krajem

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ

MAŁGORZATA ANNA PACKALEN: Polskość, europejskość czy uniwersalizm? Literatura polska w kontekście szwedzkich kodów kulturowych
WIKTOR CHORIEW: Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty
MICHAŁ KOPCZYK: Rozmowa z dystansu. Literatura polska w niepodległej Słowenii (rekonesans)
NIKOLAJ JEŽ: „W świecie polskiego piśmiennictwa budzi się teraz nowe życie”
TERESA DALECKA: Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu. Casus przekładów
KRZYSZTOF KRASUSKI: Recepcja literatury polskiej na Słowacji
ISKRA LIKOMANOWA: Obecność literatury polskiej w Bułgarii
JAN WOLSKI: Polska w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Przyczynek
ELWIRA JEGLIŃSKA: Literatura polska w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XIX wieku z perspektywy emigracji popowstaniowej

RECEPCJA TWÓRCÓW I DZIEŁ

LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Współczesny dramat polski na Węgrzech w zarysie
ELWIRA M. GROSSMAN: Trudna obecność polskiego dramatu na scenach brytyjskich po roku 1989
EWA TEODOROWICZ-HELLMAN: O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej
MONIKA WÓJCIAK: Twórczość Czesława Miłosza w Rosji
MACIEJ CHOWANIOK: „Znaki w ciemności”. Z zagadnień recepcji twórczości poetyckiej Czesława Miłosza w RFN do 1989 roku
TOKIMASA SEKIGUCHI: Gombrowicz czytany pionowo
IRINA JERMASZOWA: Twórczość Zbigniewa Herberta w przekładach i analizach Włodzimierza Britaniszskiego
ANNA ŚLIWA: Czy lingwistyczny oznacza hermetyczny? Recepcja twórczości Mirona Białoszewskiego na świecie
BEATA NOWACKA: Ryszard Kapuściński. Mit, który pracuje
OLGA MOROZOWA: Odbiór utworów Sergiusza Piaseckiego na Białorusi
LIDIA TANUSZEWSKA: Kultowy wymiar odbioru literatury polskiej w Macedonii. Casus wybranych przekładów

TŁUMACZENIA, KRYTYKA I KOMPARATYSTYKA

KRYSTYNA BARKOWSKA: Jānis Rainis i literatura polska
KAZIMIERZ ADAMCZYK: Filip Istner jako żydowski krytyk literatury polskiej
KALINA BAHNEWA: Metoda przekładowa i ewolucja myślenia poetyckiego. Trzy strategie translatorskie w przekładach Sonetów krymskich Mickiewicza
MARIE SOBOTKOVÁ: maslo.of.pl w wersji polskiej i czeskiej
GRAŻYNA BARBARA SZEWCZYK: Hermann Buddensieg, tłumacz, wydawca „Mickiewicz-Blätter”, popularyzator literatury polskiej w Niemczech
JIŘĺ FIALA: Krótko o czeskich przekładach polskiej poezji romantycznej

RECEPCJA I NAUCZANIE LITERATURY POLSKIEJ

IVANA DOBROTOVÁ, MICHAŁ HANCZAKOWSKI: Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej
DARIUSZ SKÓRCZEWSKI: Między ignorancją a kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji w amerykańskim uniwersytecie
EWA LIPIŃSKA, DANUTA PUKAS-PALIMĄKA: Literatura polska w szkołach polonijnych
ANNA SERETNY: Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Między percepcją a recepcją dzieła

Accessibility