Literatura polska w świecie. Tom VII. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi

Red. Frukacz Katarzyna

Wydawnictwo Gnome

Katowice 2019

 

W tomie zawarto prace krajowych i zagranicznych polonistów, dedykowane Panu Profesorowi Romualdowi Cudakowi z okazji jubileuszu jego pracy naukowo-dydaktycznej. W dowód uznania dorobku Jubilata – jako wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz literaturoznawcy głęboko zainteresowanego badaniami recepcyjnymi, komparatystycznymi i glottodydaktycznymi – publikację poświęcono recepcji, obecności i wielorako pojmowanej migracji polskiej literatury i kultury na arenie światowej.

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne          

KATARZYNA FRUKACZ: Romuald Cudak – portret badacza i dydaktyka     

Bibliografia wybranych prac Profesora Romualda Cudaka (oprac. K. Frukacz)

RECEPCJA I ADAPTACJA

LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE – WYMIARY RECEPCJI

ANDREA F. DE CARLO: Lux in tenebris. O percepcji twórczości Stefana Grabińskiego we Włoszech           

LI YINAN: Adaptacja literatury polskiej w Chinach – najnowsze obserwacje

LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Najnowszy dramat polski na Węgrzech

TERESA DALECKA: Obecność literatury polskiej na litewskiej scenie teatralnej w ostatnich dziesięcioleciach

CZESŁAW MIŁOSZ W PRZEKŁADACH       

ALLA KOZHINOWA: Tłumaczenie poezji jako sposób wzbogacenia języka – na przykładzie białoruskich przekładów wierszy Czesława Miłosza

MARIE SOBOTKOVÁ: Twórczość poetycka Czesława Miłosza w czeskich przekładach

KRYSTYNA BARKOWSKA: Rekonesans: Czesław Miłosz na Łotwie

ZHAO WEITING: Polski Tao Yuanming – o recepcji poezji Czesława Miłosza w Chinach

MECENATY I MIGRACJE

LITERATURA POLSKA I OBCA – INTERFERENCJE

IRENA FRYS: Kontakty polsko-ukraińskie na łamach czasopisma „Nazustricz” (1934–1938)

MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN: W smudze cienia… O poezji Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej

ADRIANA LOIODICE: Pan Tadeusz tańczący z Lampartem – recepcja motywu tańca w literaturze na polskim i włoskim przykładzie

IRINA ADELGEJM: „Kto umie sobie opowiedzieć własne życie…”. Autopsychoterapeutyczne możliwości współczesnej prozy polskiej i rosyjskiej

EDUKACJA POLONISTYCZNA I MIĘDZYKULTUROWA

MARIA DELAPERRIÈRE: Literatura polska i jej propagatorzy na uczelniach francuskich. Perspektywa historyczna

CONSTANTIN GEAMBAŞU: Polonistyka rumuńska na Uniwersytecie w Bukareszcie

ELWIRA M. GROSSMAN: O zjawisku „transjęzykowości” (translanguaging) na przykładzie brytyjskiej literatury dziecięcej o tematyce migracyjnej

WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Strategie akulturacyjne a glottodydaktyka

POSTSCRIPTUM: MECENASI POLSKIEJ KULTURY

ANNA SYNORADZKA: Kilka wątków z biografii prywatnej Józefa Czapskiego w okresie międzywojennym

JAN WOLSKI: Skrawek Polski na szwajcarskiej ziemi. Władysław Broel-Plater jako mecenas Muzeum Polskiego w Rapperswilu

ZAMIAST POSŁOWIA

MARGRETA GRIGOROWA: Polonistyka międzynarodowa w Katowicach – słodkie owoce spotkania

NIKOLAJ JEŽ: Wizerunek własny w horyzontach światowych

KALINA BAHNEVA: List do Profesora Romualda Cudaka

CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ): Drogiemu Jubilatowi, Profesorowi Romualdowi Cudakowi – z wyrazami wdzięczności i przyjaźni

 

Accessibility