Spotkanie grupy ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie (20 stycznia 2017)

20 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim (w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej) odbędzie się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie.

Projekt stworzenia spójnej strategii jest koordynowany przez Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego we wszystkich przedziałach wiekowych oraz na wszystkich poziomach zaawansowania – zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w ramach innych działalności. Efekty projektu mają za zadanie promować naukę języka polskiego w świecie oraz wpływać na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Do prac w komisji eksperckiej zostali powołani przedstawiciele uczelni wyższych w Polsce, których duże doświadczenie glottodydaktyczne ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny podjętych działań. W skład grona ekspertów wchodzą:

prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ, RJP) – przewodniczący
prof. dr hab. Jolanta Tambor (UŚ) – zastępca przewodniczącego
dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (UŚ)
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW, RJP)
prof. dr hab. Jan Mazur (UMCS)
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz, RJP)
dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ)
prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr)
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (UJ)
dr hab. Anna Seretny (UJ)
prof. dr hab. Roman Szul (UW)
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (UAM, RJP).

Accessibility