Spotkania z językiem polskim w Seattle

Warsztaty polonistyczne zostały zorganizowane w Seattle, do którego wyjechały dwie wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego: dr Agnieszka Madeja, pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej i mgr Agnieszka Tambor, pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Prowadziły one zajęcia od 23 października do 2 listopada 2011 roku, projekt był dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP. Zaproponowane cykle spotkań językowo-kulturowych cieszyły się zainteresowaniem, wzięli w nich udział nie tylko nauczyciele języka polskiego jako obcego, ale również studenci z polskimi korzeniami z University of Washington. Na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle odbył się cykl lekcji pokazowych, w których uczestniczyli zarówno nauczyciele akademiccy, jak również nauczyciele, którzy pracują w polskich placówkach szkolnych na terenie Seattle.
     Ponadto odbywały się dodatkowe zajęcia popołudniowe i wieczorne z grupą studentów, wśród których były osoby polskiego pochodzenia uczące się języka polskiego na University of Washington.
     Lekcje języka polskiego prowadzone były w grupie początkującej. Każda z lekcji została omówiona merytorycznie z nauczycielami. Dyskutowano nad metodami pracy w grupie jednorodnej językowo, omówiono zastosowane strategie i techniki pracy, przedstawiono najnowsze pomoce glottodydaktyczne, m.in. grę komunikacyjno-gramatyczną Znajdź pytanie – znajdź odpowiedź dofinansowaną przez Kancelarię Senatu. Podczas seminariów filmowych studenci i nauczyciel rozmawiali o polskim kinie i mogli się zapoznać z listą najnowszych i najciekawszych polskich produkcji. Nauczycielom zaproponowano moderowanie dyskusji, m.in. na temat roli tłumaczenia w postaci napisów i dubbingu.
     Wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego zostały zaproszone także do przeprowadzenia 5 lekcji pokazowych z dziećmi i młodzieżą polonijną. Dwie lekcje odbyły się w Domu Polskim, gdzie siedzibę ma także Szkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Seattle, a trzy w Szkole Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Tematyka zajęć objęła elementy kultury (kwiz wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina), literatury (baśnie i bajki), języka (liczba mnoga, przypadki, współczesny język młodzieżowy), rozwijanie słownictwa (części ciała, ubrania). W lekcjach wzięli udział uczniowie klas od 1 do 6 (w sumie ponad 50 dzieci). Po zajęciach i ich omówieniu z obserwującymi lekcję nauczycielami przekazano obu szkołom na ręce p. Anny Babcock oraz p. Anny Cholewińskiej, dyrektor szkoły polonijnej w Bellevue, pomoce dydaktyczne, m.in.: program komputerowy Frazpol, grę komunikacyjno-gramatyczną Znajdź pytanie – znajdź odpowiedź, wachlarz do uczenia kolorów oraz najnowsze podręczniki przeznaczone do nauczania języka polskiego jako obcego, które są adresowane do dzieci.
     Odbyło się także spotkanie metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego. Wzięło w nim udział kilkanaście nauczycielek ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Podczas spotkania dyskutowano nad potrzebami nauczycieli w szkołach polskich w USA w zakresie dydaktycznym i materiałowym. Wykładowczynie zapoznały się z podręcznikami, z którymi pracują nauczyciele w Seattle. Omówiły i zapoznały zgromadzone osoby z najnowszymi podręcznikami wykorzystywanymi w nauczaniu języka polskiego jako obcego, a także zaprezentowały różne pomoce multimedialne i programy komputerowe do nauczania języka polskiego (m.in. Grampol, Frazpol). Rozmowy i wymiana doświadczeń dotyczyły także indywidualnych problemów metodycznych pojawiających się przy wprowadzaniu materiału gramatyczno-leksykalnego. Nauczyciele po odbytych spotkaniach potwierdzili konieczność organizowania tego typu spotkań, uznali przekazane podręczniki i pomoce dydaktyczne za bardzo pomocne w urozmaicaniu pracy z uczniami.
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu i dofinansowaniu Senatu RP.