Warsztaty językowo-kulturowe na pograniczu

„Warsztaty językowo-kulturowe na pograniczu” to cykl spotkań przeznaczonych dla osób z zagranicy, których rodzinne korzenie są na Śląsku lub w innych pogranicznych regionach, a także dla osób zainteresowanych Śląskiem i Polską.
W czasie dwutygodniowych warsztatów odbędą się zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące języka polskiego i jego przemian; gwary śląskiej i jej specyfiki, przemian, tendencji rozwojowych w literaturze i kulturze polskiej; literatury na Śląsku i mówiących o Śląsku; języka, literatury, kultury i historii i tożsamości etnicznej; elementów nowoczesnej metodyki i glottodydaktyki; pracy dziennikarskiej i translatorskiej w środowiskach polonijnych, statusu śląszczyzny, stylizacji literackich, teatralnych i filmowych.
Program kulturalny, zaplanowany jako dopełnienie i uzupełnienie cyklu seminaryjnego, obejmuje: udział w projekcjach polskich filmów – najnowszych i powstających z udziałem twórców pochodzących ze Śląska, zwłaszcza dotyczących tematyki śląskiej (wraz z dyskusją o obejrzanych filmach); udział w koncertach różnych gatunków muzyki, w spotkaniach ze śląskimi twórcami kultury (pisarzami, poetami, dziennikarzami, reżyserami, scenarzystami, aktorami, muzykami), politykami; uczestnictwo w imprezach i konkursach organizowanych podczas trwania warsztatów: w Turnieju Tłumaczy, w Wieczorze Narodów.
Podkreślić należy ogromne znaczenie warsztatów językowo-kulturowych dla propagowania kultury śląskiej w różnych jej wymiarach. Zaznajamiając adresatów projektu ze zmianami zachodzącymi w języku i literaturze polskiej, brane są pod uwagę również dokonania literackie i kulturowe ważne dla regionu i regionów w ogóle. Prezentowane i omawiane są teksty gwarowe oraz dorobek twórców związanych ze Śląskiem, a uczestniczących w wytwarzaniu dóbr kultury ogólnonarodowej (np. H.M. Górecki, W. Kilar, J. Duda-Gracz, M. Pieprzyca, M. Piekorz, K. Kutz, W. Kuczok oraz nagrodzony tytułem doktora honoris causa – po raz pierwszy właśnie na Śląsku, na Uniwersytecie Śląskim – Stanisław Barańczak), sporo mówi się o obecnej sytuacji gwary śląskiej i poczuciu śląskiej tożsamości. Tematyka warsztatów nawiązuje zatem do zagadnień związanych z tożsamością w kontekście narodowym, etnicznym, regionalnym. Wiele poruszanych tematów dotyczy pojęcia stereotypów i autostereotypów, dylematów wielokulturowości oraz problematyki regionu pogranicza.
Warsztaty językowo-kulturowe na pograniczu są współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego.