Warsztaty polonistyczne w Kanadzie

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowało na zlecenie Kancelarii Senatu RP warsztaty polonistyczne dla nauczycieli w Kanadzie. 
     Zajęcia i spotkania odbywały się w Edmonton, Toronto i Montrealu. Do Kanady wyjechały cztery wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego: dr Aleksandra Achtelik, dr Agnieszka Madeja, dr Barbara Morcinek i mgr Magdalena Knapik.
       A. Madeja i B. Morcinek prowadziły zajęcia w terminie 22 października – 1 listopada, A. Achtelik i M. Knapik w terminie 26 października – 6 listopada br. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem i objęły nie tylko nauczycieli języka polskiego jako obcego, ale również studentów polskiego pochodzenia ze Związku Polskich Studentów University of Alberta, młodzież polonijną związaną z Klubem Polskim „Syrena” w Edmonton oraz polską społeczność lokalną, która uczestniczyła w wybranych blokach zajęć do Polski.
     Na University of Alberta odbyło się 7 lekcji pokazowych, w których uczestniczyli zarówno nauczyciele akademiccy, jak również nauczyciele, którzy pracują w placówkach szkolnych na terenie Edmonton. Projekt umożliwił nie tylko przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli, ale także studenci University of Alberta mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Polski. 
   Podczas spotkań ze środowiskiem polskim i polonijnym w Toronto odbyła się dyskusja na temat kondycji oświaty polskiej w prowincji Ontario. Podczas spotkania przekazane zostały pomoce dydaktyczne finansowane przez Kancelarię Senatu. Podręczniki zostaną docelowo przekazane poszczególnym ośrodkom szkolnym funkcjonującym w Toronto i Misissadze. Ponadto odbyła się wizyta w Domu Polskim.W Montrealu podczas spotkania z Mariolą Wróbel, dyrektor szkoły polonijnej w Montrealu, przekazano najnowsze pomoce dydaktyczne. Omówiono potrzeby nauczycieli w szkołach polskich w Kanadzie w zakresie dydaktycznym i materiałowym.
     W ramach warsztatów odbyły się następujące bloki zajęć: – Lekcje pokazowe dla nauczycieli 
     Zajęcia były przeprowadzane ze studentami polskiego pochodzenia uczącymi się języka polskiego na University of Alberta. Lekcje polskiego prowadzone były w grupach początkujących oraz w grupach średnio zaawansowanych. Każda z prowadzonych lekcji została omówiona merytorycznie z nauczycielami (ze szczegółowym omówieniem zastosowanych technik i strategii pracy). Dyskutowano nad metodą komunikacyjną i metodą gramatyczno-tłumaczeniową. Przedstawiono najnowsze pomoce glottodydaktyczne. Ponadto na poziomie średnio zaawansowanym nauczyciele zaznajomili się z metodami pracy z wybranymi tekstami literatury polskiej z serii „Czytając po polsku”. Zostały one adaptowane i opatrzone ćwiczeniami językowymi, które z jednej strony rozwijają kompetencję językową, z drugiej pozwalają na pracę z tekstem literackim na poziomie analizy i interpretacji. 
     W trakcie dyskusji prowadzonych po hospitowanych przez nauczycieli zajęciach słuchacze warsztatów niejednokrotnie prosili o konkretne wskazówki dotyczące ich indywidualnych problemów metodycznych pojawiających się podczas pracy z młodzieżą przy wprowadzaniu tego samego materiału gramatyczno-leksykalnego.

     – Spotkanie metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach w Edmonton.
     – w Edmonton – w Toronto – w Montrealu

     Spotkanie odbyło się w Klubie Polskim „Syrena”. W kilkugodzinnym zebraniu wzięło udział kilkunastu nauczycieli z kilku szkół, działających na terenie Edmonton. Gospodarzem zebrania była pani Kunikiewicz. Podczas spotkania pokazano najnowsze publikacje przeznaczone do nauczania języka polskiego jako obcego, które są adresowane do odbiorcy dziecięcego, jak też do dorosłych. Poszczególne podręczniki zostały omówione pod względem wykorzystania w pracy w młodzieżą.
    Podczas spotkania został także zaprezentowany program komputerowy do nauczania frazeologii polskiej Frazpol. W trakcie spotkania nauczyciele nawiązali wzajemne kontakty, podzielili się spostrzeżeniami na temat kondycji polskich placówek zajmujących się edukacją polonistyczną młodzieży polonijnej na terenie prowincji Alberta oraz wymienili doświadczenia na temat podręczników i programów nauczania, które wykorzystują w swojej codziennej pracy
     Podczas spotkania nauczycielom zostały przekazane podręczniki do nauczania języka polskiego, których zakup sfinansowany został przez Kancelarię Senatu RP oraz program komputerowy Frazpol. Spotkanie spotkało się z zainteresowaniem ze strony mediów. Telewizja z Toronto przygotowała reportaż poświęcony warsztatom. W czasie wywiadu wykładowcy poinformowali opinię publiczną o współfinansowaniu projektu przez Kancelarię Senatu RP.

     – Lekcja pokazowa oraz konsultacje metodyczne w liceum Austin O Brien High School w Edmonton oraz spotkanie z nauczycielami i dyrekcją Szkoły

     Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni do przeprowadzenia lekcji pokazowej z młodzieżą polonijną, która ma możliwość uczenia się języka polskiego w Liceum Austin O Brien High School w Edmonton. Lekcję poprowadziła dr Aleksandra Achtelik. Zgodnie z programem zajęć spotkanie poświęcone zostało tematyce patriotyzmu. Podczas lekcji pokazowej oprócz rozwijania kompetencji językowej uczniów i zapoznania ich z tekstem T. Różewicza Ojczyzna, odbyła się dyskusja na temat tożsamości i identyfikacji z polskością. Po zajęciach i ich omówieniu z obserwującymi lekcję nauczycielami przekazano Szkole pomoce dydaktyczne do pracy z młodzieżą (program komputerowy Frazpol, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oraz materiały dotyczące certyfikacji języka polskiego jako obcego).

     – Spotkania filmowe: pokazy, omówienia oraz komentarze metodyczne

     Projekcje odbywały się w Klubie Polskim „Syrena” oraz na University of Alberta. Miały charakter otwarty. Uczestniczyli w nich zarówno słuchacze warsztatów, jak i studenci polskiego pochodzenia oraz osoby zainteresowane kulturą polską i związane ze Stowarzyszeniem Polaków. Po każdym pokazie filmowym odbywała się dyskusja na filmem oraz wykładowcy dokonywali omówienia w jaki sposób można wykorzystać film w procesie nauczania języka polskiego i kultury polskiej. Uczestnikom warsztatów zostały zaprezentowane następujące filmy: „Pianista” w reż. R. Polańskiego, „Barbórka” w reż. Macieja Pieprzycy, oraz „Brzydkie słowa” w reż. Marcina Maziarzewskiego.

     – Spotkania z polskimi tradycjami

     Podczas warsztatów metodycznych zaproponowano nauczycielom nauczanie przez gry i zabawy dydaktyczne. W czasie tych zajęć sporo miejsca poświęcono nauczaniu kultury polskiej poprzez uczestnictwo. W formie warsztatowej (zajęć pokazowych) przeprowadzono zajęcia poświęcone andrzejkom oraz wybranym tradycjom z polskiego roku obrzędowego: związane z andrzejkami, tradycjom Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, budowaniu tradycji Święta Niepodległości 11 listopada). W zajęciach uczestniczyli nauczyciele oraz osoby zainteresowane polską kulturą.

     – Spotkania w ramach bloku język – kultura – tożsamość 
     Podczas warsztatów odbyły się zajęcia seminaryjne poświęcone wybranym aspektom polskiej kultury współczesnej. Spotkania zostały poświęcone możliwości wykorzystania w procesie glottodydaktycznym z młodzieżą tekstów popkultury. W tym cyklu uczestnicy dyskutowali na temat subkultur oraz wykorzystana tekstów piosenek na zajęciach z kultury polskiej (ukazanie modelu zachowań, ewolucji wzorów kulturowych itp.). W trakcie tego ciągu zajęć nauczyciele mogli także prześledzić propozycje programowe z zakresu krajoznawstwa i uczestniczyć w pokazie multimedialnym, który stanowi tkankę tekstową dla jednych z proponowanych zajęć z tego bloku.
     Ponadto charakter otwarty miały zajęcia poświęcone biografii i twórczości Chopina. W trakcie zajęć przedstawiono prezentację multimedialną, wysłuchano fragmentów utworów Chopina, przeprowadzono konkurs wiedzy na temat życia i twórczości kompozytora.
     Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem. Nauczyciele po odbytych spotkaniach potwierdzili konieczność dalszego doskonalenia zawodowego. Tego typu warsztaty służą też dalszej integracji środowiska glottodydaktycznego dając możliwość porównywania metod pracy w poszczególnych ośrodkach. 
     Przekazane podręczniki i pomoce dydaktyczne zapewne urozmaicą pracę z uczniami i zainteresują ich Polską. Podczas każdego spotkania uczestnicy byli informowani, że projekt jest współfinansowany ze środków Kancelarii RP. Wykładowcy również dwukrotnie udzielili wywiadu do Telewizji w Toronto, podczas którego także poinformowali opinię publiczną o dotowaniu zadania ze środków Kancelarii Senatu RP.