ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

Seretny Anna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2016 (wyd. I, 2005)

Publikacja uwzględnia zarówno nauczanie części systemu językowego, jak również kształcenie poszczególnych sprawności językowych. Podręcznik składa się z trzech części oraz aneksu. Część pierwsza poświęcona jest nauczaniu podsystemów językowych polszczyzny, druga koncentruje się na rozwijaniu sprawności językowych, trzecia prezentuje zagadnienia z zakresu testowania. Aneks zawiera podstawowe informacje o egzaminach certyfikatowych oraz spis pomocy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli jpjo. Ponadto, w książce zamieszczono bibliografię prac poświęconych szeroko rozumianej metodyce nauczania języków obcych.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. NAUCZANIE CZĘŚCI SYSTEMU JĘZYKOWEGO POLSZCZYZNY

NAUCZANIE WYMOWY I INTONACJI I. Fonetyka II. Wymowa i jej znaczenie w opanowywaniu języka obcego III. Miejsca trudne. IV. Techniki nauczania wymowy V. Podsumowanie

NAUCZANIE PISOWNI I. Alfabet II. Pismo a mowa III. Zasady pisowni IV. Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Techniki nauczania pisowni

NAUCZANIE SŁOWNICTWA I. Słownictwo a kompetencja komunikacyjna II. Kompetencja leksykalna III. Dobór materiału leksykalnego IV. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Techniki nauczania słownictwa VI. Gęstość słownictwa VII. Słownictwo a sprawności językowe VIII. Słowniki użyteczne w nauce języka polskiego jako obcego IX. Repetitio est mater studiorum 

NAUCZANIE GRAMATYKI I. Gramatyka w nauczaniu języka obcego II. Kompetencja gramatyczna III. Gramatyka pedagogiczna a gramatyka naukowa IV. Pierwsze programy gramatyczne do nauczania języka polskiego V. Uwagi ogólne na temat nauczania gramatyki VI. Techniki nauczania gramatyki VII. Poprawianie błędów VIII. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. NAUCZANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU I. Słuchanie ze zrozumieniem II. Słyszenie a słuchanie III. Efektywność słuchania IV. Słuchanie a mówienie V. Słuchanie a czytanie VI. Sprawność rozumienia ze słuchu VII. Techniki nauczania rozumienia ze słuchu VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem IX. Wskazówki praktyczne X. Podstawowe zasady nauczania rozumienia ze słuchu 

MÓWIENIE I. Komunikowanie (porozumiewanie się) II. Komunikacja werbalna III. Komunikacja niewerbalna IV. Kod mówiony a kod pisany V. Kod mówiony – kiedy i jak go uczyć? VI. Techniki nauczania mówienia VII. Łączenie mówienia z innymi sprawnościami VIII. Ocena postępów w mówieniu XI. Podstawowe zasady nauczania mówienia

NAUCZANIE CZYTANIA I. Czytanie II. Akt czytania a sprawność czytania III. Czytanie w nauczaniu języka obcego IV. Metody nauczania języków obcych a sprawność czytania V. Materiały do nauczania czytania VI. Cele nauczania czytania w języku obcym VII. Techniki nauczania czytania w języku obcym VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem IX. Podsumowanie

PISANIE I. Komunikacja pisemna II. Dlaczego pisanie jest trudne? III. Pisanie a czytanie IV. Język pisany a język mówiony V. Język pisany – czy i jak go uczyć? VI. Techniki nauczania pisania VII. Poprawa i ocena prac 

CZĘŚĆ III. KONTROLA WYNIKÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TESTY JĘZYKOWE I ICH RODZAJE.

KRYTERIA POPRAWNOŚCI TESTU JĘZYKOWEGO I. Wstęp II. Klasyfikacja testów III. Kryteria poprawności testu IV. Ewaluacja

TYPY ZADAŃ TESTOWYCH W TESTOWANIU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I. Wstęp II. Rodzaje zadań testowych i jednostek testu III. Przykłady zadań testowych w testowaniu języka polskiego jako obcego

CZĘŚĆ IV. ANEKS

CERTYFIKATOWE EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I. Certyfikacja II. Ogólny opis umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania

PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE. WYBÓR Podręczniki ogólne Podręczniki do nauczania wymowy polskiej Pomoce do nauczania ortografii Pomoce do nauczania słownictwa Pomoce do nauczania gramatyki Pomoce do nauczania rozumienia ze słuchu Pomoce do nauczania mówienia Pomoce do nauczania czytania Pomoce do nauczania pisania Zbiory testów Słowniki ogólne języka polskiego (wybór) Słowniki specjalistyczne Słowniki ogólne dla cudzoziemców Słowniki specjalistyczne dla cudzoziemców

BIBLIOGRAFIA

Accessibility