Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Red. Filipowicz-Tokarska Ksymena, Chojnowski Przemysław

Wydawnictwo Collegium Polonicum
Słubice 2012

Artykuły znajdujące się w książce zostały podzielone na cztery grupy tematyczne. Omówione zostały problemy komunikacji i edukacji międzykulturowej, w tym tematyka gender, transfer elementów kultury oraz ich selektywne przyswajanie czy też zachowanie pluralizmu kulturowego w edukacji romskich dzieci w Polsce, a także obraz Polski i Polaków w oczach amerykańskiego studenta w kontekście jego motywacji do nauki polszczyzny.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

MIĘDZY KULTURAMI
ALEKSANDRA ACHTELIK: Figura spotkania a dialog międzykulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KSYMENA FILIPOWICZ-TOKARSKA: Włączanie zagadnień gender w cykl kształcenia języka polskiego jako obcego
PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI: Jak Amerykanie postrzegają Polaków i dlaczego uczą się języka polskiego? Studium przypadku
EMILIA KLEDZIK: Dziecko romskie w polskiej szkole – problemy komunikacji międzykulturowej. 

GRANICE I POGRANICZA JĘZYKOWE
BOGDAN WALCZAK, AGNIESZKA MIELCZAREK: Pogranicze języków i kultur a nauczanie języka polskiego jako obcego
MONIKA KOWALONEK-JANCZAREK, KATARZYNA GRZYWNA: Współczesny Europejczyk joggt and biket, hat fun and feeling, czyli anglicyzmy jako bariera i/lub wyzwanie w nauczaniu języków sąsiada
TOMASZ LIS: Rozwój „kompetencji granicznej” poprzez pracę projektową w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

ASYMETRIE, KONTRASTY, MIEJSCA WSPÓLNE
MAGDALENA TELUS: Deutsch-polnische Asymmetrien als Barrieren für den Polnischunterricht in Deutschland: Was tun?
ANNA ROTER-BOURKANE: Polski zwyczaj uniwersytecki jako bariera i wyzwanie dla studentów cudzoziemców
JERZY BOROWCZYK: Bezgraniczna republika marzeń. Mickiewicz, Czajkowski, Haupt.

WOKÓŁ DYDAKTYKI
MAŁGORZATA ZDUNIAK-WIKTOROWICZ, GRZEGORZ CHRUSZCZYŃSKI: „A co to znaczy PRL?”. Wybrane konteksty historyczno-kulturowe na lektoracie języka polskiego jako obcego
AGNIESZKA SKWAREK, URSZULA BIERMANN: Zdobywanie Piaskowej Góry – warsztaty ze studentami filologii polskiej jako obcej 
AGNIESZKA ZGRZYWA: Nauczanie języka polskiego jako efekt uboczny. Refleksje na temat granicy wytrzymałości etycznej i estetycznej oraz o bezgraniczności zabawy w multisensualnym nauczaniu języka

NOTY O AUTORACH

Accessibility