Edukacja językowa Polaków. II Forum Kultury Słowa

Red. Miodunka Władysław

Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”
Kraków 1998

Pokłosie obrad II Forum Kultury Słowa. Próba odpowiedzi na pytanie, czy i dlaczego reforma edukacji w Polsce była potrzebna? Omówiono kwestie edukacji językowej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród nauczycieli, księży a nawet prawników. Zakres zainteresowań autorów artykułów nie kończy się na Polsce – relacjonują oni stan języka polskiego również poza granicami kraju. Publikacja podkreśla wagę kształcenia językowego, które powoli staje się elementem dodatkowym – nawet na studiach humanistycznych.

SPIS TREŚCI

CZESŁAW MIŁOSZ: Moja wierna mowo

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Edukacja językowa Polaków. Koncepcja II Forum Kultury Słowa

EDUKACJA JĘZYKOWA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

IRENEUSZ BIAŁECKI: Analfabetyzm funkcjonalny. Kultura tworzenia i wykorzystywania informacji

ANDRZEJ SZUMOWSKI: Kwestie językowe integracji europejskiej

WALERY PISAREK: Edukacja językowa Polaków w programie prac Rady Języka Polskiego

EDUKACJA JĘZYKOWA W SYSTEMIE SZKOLNICTWA POLSKIEGO

JADWIGA PUZYNINA: Język – edukacja – wartości

MIROSŁAW SAWICKI: Istota reformy proponowanej w oświacie

BOŻENA CHRZĄSTOWSKA, TADEUSZ PATRZAŁEK: Jakiej reformy kształcenia językowego potrzebuje szkoła?

MAŁGORZATA MAŁACHOWSKA: Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dla kogo i po co?

HALINA MRAZEK: Rozwijanie języka dziecka w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – umiejętności i wiedza

EDUKACJA JĘZYKOWA NAUCZYCIELI, KSIĘŻY, PRAWNIKÓW

JERZY PODRADZKI, JÓZEF PORAYSKI-POMSTA: Przygotowanie nauczycieli do edukacji językowej

WIESŁAW PRZYCZYNA, GERARD SIWEK: Edukacja językowa księży

TADEUSZ GIZBERT-STUDNICKI: Edukacja językowa prawników

MACIEJ ZIELIŃSKI: O potrzebie nauczania języka prawa

HANNA JADACKA: Edukacja językowa prawników

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIECIE

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Język polski w edukacji społeczeństw zachodnich

JAN MAZUR: Specyfika nauczania języka polskiego na Wschodzie

PROMOCJA JĘZYKA I KULTURY W POLSCE

MAGDALENA GUMKOWSKA: Promocja kultury polskiej w kontekście zadań Ministerstwa Kultury i Sztuki

PODSUMOWANIE II FORUM KULTURY SŁOWA

WALERY PISAREK

Accessibility