Intermedialne nauczanie języka obcego

Topol Paweł

Wydawnctwo Naukowe UAM
Poznań 2012 (wyd. I, 2003)

 

 

Jedna z pozycji w polskiej literaturze glottodydaktycznej, która udowadnia wyższą efektywność dydaktyki języka obcego (w tym przypadku: angielskiego) z zastosowaniem metod i technik intermedialnych – podejście to jest nowatorską propozycją autora. W publikacji zawarto przegląd zagadnień dotyczących glottodydaktyki multimedialnej i wspomaganej komputerowo (CALL), szczególnie w zakresie nauczania osób dorosłych.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. PROBLEMY NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE
1.1. O edukacji dorosłych i efektywności kształcenia
1.1.1. Kilka słów o edukacji dorosłych
1.1.2. Wielowątkowość efektywności kształcenia
1.2. Teorie glottodydaktyczne
1.2.1. Pojęcia ogólne
1.2.2 Krótki przegląd najważniejszych koncepcji glottodydaktycznych
1.3. W kierunku kształcenia zorientowanego na ucznia

2. NAUCZANIE-UCZENIE SIĘ MULTIMEDIALNE
2.1. Multimedia w technice i technologii kształcenia
2.1.1. Wieloznaczność multimediów
2.1.2. Geneza kształcenia multimedialnego
2.1.3. Cechy nauczania multimedialnego
2.2. Rola komputera w kształceniu
2.2.1. Komputer a uczeń (instruktor, pomocnik, przyrząd)
2.2.2. Komputer a nauczyciel (języka obcego)
2.2.3. Komputer w technologii kształcenia
2.2.4. Dobór komputerowych programów językowych

3. PODEJŚCIE INTERMEDIALNE
3.1. Nauczanie osób dorosłych języków obcych w polskiej szkole
3.2. Podejście intermedialne a kształcenie multimedialne
3.2.1. Kształcenie obudowane mediami
3.2.2. Podejście intermedialne
3.3. Indywidualizacja kształcenia – cechy indywidualne ucznia
3.4. Podejście intermedialne w świetle teorii glottodydaktycznych
3.5. Opis pakietu intermedialnego
3.5.1. Elementy pakietu
3.5.2. Organizacja kursu
3.6. Uwagi końcowe

4. Z BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ, CZYLI PAKIET W DZIAŁANIU
4.1. Tematyka badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Teren i organizacja badań
4.6. Pomiar wstępny
4.6.1. Analiza psychologiczna- styl poznawczy
4.6.2. Kompetencje językowe
4.7. Wyniki badań i interpretacja
4.7.1. Przyrost wiedzy językowej
4.7.2. Aktywność studentów w czasie zajęć
4.7.3. Wykorzystanie mediów w pracy pozaszkolnej
4.7.4. Postawy wobec stosowanej metody nauczania-uczenia się
4.7.5. Style poznawcze a przyrost wiedzy
4.7.6. Kompetencje językowe a przyrost wiedzy
4.8. Podsumowanie i wnioski końcowe

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
DODATEK 1: Konspekty lekcji
DODATEK 2: Narzędzia (kwestionariusze, arkusze, testy)