Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów. Tom I i II

Red. Janowska Barbara, Porayski-Pomsta Józef

Dom Wydawniczy Elipsa
Warszawa 1997

 

 

Oba tomy zawierają referaty wygłoszone w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów. Ich problematyka koncentruje się wokół glottodydaktyki polonistycznej i nauczania języka polskiego w kraju i poza jego granicami. W publikacji można również znaleźć informacje dotyczące problemów, z jakimi boryka się wiele uniwersyteckich polonistyk w Europie i na świecie. Poruszane są także kwestie dotyczące programów nauczania oraz kształcenia polonistycznego w środowiskach polonijnych.

SPIS TREŚCI – TOM I

BARBARA JANOWSKA, JÓZEF PORAYSKI-POMSTA: Wstęp

I. WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

STANISŁAW DUBISZ (Uniwersytet Warszawski, Polska): Społeczne role polszczyzny poza granicami kraju. Pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka

WOJCIECH JEKIEL (Uniwersytet Warszawski, Polska): Czterdzieści lat kursów języka polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim

II. JĘZYKOZNAWSTWO. PROBLEMY KONTAKTÓW JĘZYKOWYCH

WALENTYNA ASKOCZEŃSKA (Uniwersytet w Woroneżu, Rosja): Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika w językach słowiańskich

STANISŁAW DUBISZ (Uniwersytet Warszawski, Polska): Typologia odmian polszczyzny poza granicami kraju

RENATA GRZEGORCZYKOWA (Uniwersytet Warszawski, Polska): O projekcie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej

HALINA KARAŚ (Uniwersytet Warszawski, Polska): Uwagi o sytuacji języka polskiego na Łotwie

BARBARA KRUCKA (Uniwersytet Łódzki, Polska): Błędy frazeologiczne w języku Polonii ze Wschodu

IRENA MASOJĆ (Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa): Kształtowanie się rodzaju męskoosobowego w języku polskim na Wileńszczyźnie

JOLANTA MĘDELSKA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Polska): Osobliwe wykrzykniki w kulturalnej polszczyźnie wileńskiej (na podstawie języka prasy)

WIESŁAW MORAWSKI (Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie, Polska): O stronie semantycznej angielskich zapożyczeń leksykalnych w języku środowisk polonijnych usytuowanych w otoczeniu anglojęzycznym

JÓZEF PORAYSKI-POMSTA (Uniwersytet Warszawski, Polska): Z badań nad mową polską w rodzinach etnicznie mieszanych w Wilnie. Postawa emocjonalna mówiącego a interferencja

ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Polska): Co wiemy o języku polskim szlachty litewskiej XIX wieku

ELŻBIETA SĘKOWSKA (Uniwersytet Warszawski, Polska): Etykieta językowa osób polilingwalnych

HANS-CHRISTIAN TREPTE (Uniwersytet Lipski, Niemcy): Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia

BJőRN WIEMER (Hamburg, Niemcy), OLGA BURENINA-PIETROVA (Instytut Badań Lingwistycznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja): Jaki jest zasięg wpływów polskich w mowie rosyjskiej rodzin etnicznie mieszanych w Wilnie?

ELŻBIETA WIERZBICKA (Uniwersytet Warszawski, Polska): Indeksowanie cytatów z języka polskiego w tekstach angielskich i włoskich

ELŻBIETA WÓJCIKOWSKA (Uniwersytet Warszawski, Polska): Zanegowane przymiotniki deadiektywne – formacje prefiksalne

III. ZAGADNIENIA TRANSLATORYKI

ELŻBIETA ARTOWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska): O wyrażaniu tego, co niewyrażalne. Próba analizy fragmentów węgierskiego przekładu „Trylogii” H. Sienkiewicza

DANUTA BARTOL-JAROSIŃSKA (Uniwersytet Nancy II, Francja): Pola leksykalno-semantyczne śmierci, miłości i przyrody w „Brzezinie” Jarosława Iwaszkiewicza i jej tłumaczeniu

Małgorzata Gaszyńska (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Technika redukcji a adekwatność przekładu

TATIANA KASINA (Rosja): Aspekt narodowo-psychologiczny w przekładach literackich

MIRA KOSTOWA (Bułgaria): „Baj Ganiu” Aleko Konstantinowa w polskim tłumaczeniu

JACEK LASKOWSKI (Wielka Brytania): Niektóre różnice w przekładzie na język angielski polskich dramaturgów żyjących i nie żyjących

ISTVAN D. MOLNAR (Uniwersytet w Debreczynie, Węgry): Węgierskie tytuły polskich utworów literackich

BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA (Uniwersytet Śląski, Polska): O nazwach własnych we współczesnych przekładach literatury dla dzieci (na przykładzie polskich tłumaczeń „Piotrusia Pana” J.M. Barriego)

BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Wierność oryginałowi czy komunikatywność tekstu przekładowego – dylematy tłumacza słoweńskiego

HELENA WŁODARCZYK (Universite de Paris-Sorbonne, Francja): Informacyjna jakość wypowiedzenia w przekładzie literackim

SPIS TREŚCI – TOM II

IV. GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA

NATALIA ANANIEVA (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja): O niektórych zasadach i metodach intensyfikacji języka polskiego jako obcego

JERZY BAŃCZEROWSKI (Uniwersytet im. L. Eotvosa w Budapeszcie, Węgry): Język polski na Węgrzech (badania naukowe, metodyka nauczania

TATIANA BIEŁOCKA (Uniwersytet Grodzieński, Białoruś): Trudności młodzieży grodzieńskiej w przyswajaniu rodzaju gramatycznego niektórych rzeczowników polskich

WŁADYSŁAW CHŁOPICKI, MARIA JODŁOWIEC, ELŻBIETA MAŃCZAK-WOHLFELD (Uniwersytet Jagielloński, Polska): „Teksty i podteksty”- podręcznik do nauki kultury języka polskiego dla zaawansowanych studentów anglojęzycznych

PIOTR GARNCAREK (Uniwersytet Warszawski, Polska): Wiedza o kulturze w procesie nauczanie języka polskiego jako obcego

ZOFIA KALETA (Uniwersytet Jagielloński, Polska): O konieczności uwzględnienia wyników badań językoznawstwa polonistycznego w dydaktyce języka polskiego jako obcego

JAN KIDA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Polska): Glottodydaktyka a metodyka nauczania języka polskiego

WALENTYNA G. KULPINA (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja): Oficjalne formy grzecznościowe w nauczaniu polszczyzny studentów rosyjskojęzycznych

JANINA LABOCHA (Uniwersytet Jagielloński, Polska): O potrzebie ujęć porównawczych w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych

JAN LEWANDOWSKI (Uniwersytet Warszawski, Polska): Polonistyka zagraniczna – stan i potrzeby

WALDEMAR MARTYNIUK (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Egzaminy biegłości w języku polskim jako obcym

RYSZARD MICHALIK (Uniwersytet Płowdiwski, Bułgaria): Problemy Bułgarów uczących się języka polskiego

WŁADYSŁAW MIODUNKA (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Nauczanie języka polskiego w świecie: przegląd nowych możliwości

MILICA MIRKULOVSKA (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia): Problemy związane z nauczaniem Macedończyków języka polskiego

ANATOL NIECHAJ (Śród. Kult.-Oświat. „Polonia” w St. Petersburgu, Rosja), JACEK ŚLUSARZ (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie): Początkowe nauczanie języka polskiego dorosłych w środowisku rosyjskojęzycznym

JOANNA OKONIOWA (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy): Przeciwstawienia leksykalne z przedrostkiem bez- w nauczaniu języka polskiego jako obcego

ALENA PACIECHINA (Uniwersytet Białoruski w Mińsku, Białoruś): Projekt dystrybutywnego słownika polsko-białoruskiego

DONALD PIRIE (Uniwersytet w Glasgow, Wielka Brytania): Czy możliwy (i potrzebny) jest nowy syntetyczny podręcznik do nauki współczesnego języka polskiego – nie tylko dla obcokrajowców?

ZYGMUNT SIBIGA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Polska): Niektóre problemy kształcenia polonistycznego w szkołach etnicznych środowisk polonijnych Stanów Zjednoczonych

TATIANA TICHOMIROWA (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja): Gramatyka funkcjonalna a program nauczania języka polskiego jako obcego

V. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ ORAZ KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE W WYŻSZYCH UCZELNIACH I SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

JIŘÍ DAMBORSKY (Uniwersytet Ostrawski.Czechy): Język polski w Republice Czeskiej

RACZO CZAWDAROW (Uniwersytet w Szumenie, Bułgaria): Nauczanie języka polskiego w Szumenie

IWAN CZOBANOW (Uniwersytet w Płowdiw, Bułgaria): Polonistyka na Uniwersytecie Płowdiwskim

MAŁGORZATA FURLUNG (SSEES-Communicaid, Wielka Brytania): Organizacja indywidualnych kursów języka polskiego dla dorosłych w Wielkiej Brytanii

JOANNA KOZIEJA-RUTA, MARIAN GÓRECKI (Politechnika Wrocławska, Polska): Programy w nauczaniu języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej na różnych poziomach zaawansowania

ZOFIA MATYSKOWA (Uniwersytet Ostrawski, Czechy): Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach podstawowych w Republice Czeskiej

DOROTHEA MÜLLER-OTT, JOANNA ZIEMSKA (Uniwersytet Wiedeński, Austria): Instytut Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wiedeńskiego

MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja): Polonistyka na Uniwersytecie w Uppsali – kilka uwag o pracy dydaktycznej i naukowej

MARTA PANČIKOVA (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja): Język polski w Bratysławie

IRENA ROMANOWSKA (Śród. Kult.-Oświat. „Polonia” w St Petersburgu, Rosja): Nauczanie języka polskiego nastolatków w środowisku rosyjskojęzycznym

MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK (Uniwersytet Łódzki, Polska): Refleksje nad nauczaniem języka polskiego w Krajach Trzeciego Świata: Indie

TOKIMASA SEKIGUCHI (Tokyo University of Foreign Studies, Japonia): Polonistyka w Japonii

HENRYKA SOKOŁOWSKA (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litwa): Kształcenie polonistyczne w polskich szkołach podstawowych na Litwie. Motywy przemieszczenia akcentów w programie nauczania

EDWARD STACHURSKI (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Polska): Z doświadczeń lektora języka polskiego w Belgii

OLGA SZAPKINA (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja): Nauczanie języka polskiego jako obcego w moskiewskim środowisku szkolnym

MAŁGORZATA SZTUKA (Polska Macierz Szkolna w Londynie, Wielka Brytania): Program nauczania języka polskiego w szkołach sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii i problemy związane z jego realizacją

EWA TEODOROWICZ-HELLMAN (Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja): Nauczanie języka polskiego w Szwecji

WIKTORIA TICHOMIROWA (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja): Język polski jako obcy w systemie edukacyjnym Rosji( na przykładzie moskiewskiego środowiska akademickiego i szkolnego)

EWA WOLNICZ-PAWŁOWSKA (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, Polska), ROMAN MAŁOWSKI (Stowarzyszenie Polonijne „Zgoda” w Kijowie, Ukraina): Polskie książki w domowych bibliotekach kijowskich Polaków

OKSANA ZAKŁECKA (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Tarnopolu, Ukraina): Z praktyki nauczania języka polskiego jako obcego na Ukrainie Zachodniej