Język polski w świecie. Zbiór studiów

Red. Miodunka Władysław

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa-Kraków 1990

Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących rozwoju i ekspansji języka polskiego w różnych zakątkach świata. Artykuły opisują kondycję języka polskiego wśród grup polonijnych, m.in. we Francji czy w Ameryce Północnej, a także skupiają się na ogólnym zarysie leksykalnym w tych rejonach. Poruszana jest także kwestia nauki języka polskiego w środowiskach polonijnych.

SPIS TREŚCI

PROBLEMY OGÓLNE

JERZY J. SMOLICZ: Język jako wartość podstawowa kultury
WŁADYSŁAW MIODUNKA: Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych
ANDRZEJ BROŻEK: Liczebność ludności polskiej i pochodzenia polskiego w jej największych skupiskach osiedlenia

STUDIA PSYCHOLINGWISTYCZNE I SOCJOLINGWISTYCZNE

ANNA WIERZBICKA: Podwójne życie człowieka dwujęzycznego
WŁADYSŁAW MIODUNKA: Język a identyfikacja kultura i etniczna. Studium kształtowania się tożsamości rodzeństwa należącego do drugiego pokolenia Polonii australijskiej
ZOFIA KURZOWA: Język polski w ZSSR
JANINA LABOCHA: Wpływ świadomości narodowej na język ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji
GILBERT RAPPAPORT: Sytuacja językowa Amerykanów polskiego pochodzenia w Teksasie

STRUKTURA JĘZYKA POLONII

BARBARA SZYDŁOWSKA-CEGLOWA: Pamiętniki emigrantów jako źródło badań językoznawczych
ANNA MASIEWICZ: Język Polonii francuskiej
STANISŁAW DUBISZ, ELŻBIETA SĘKOWSKA: Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji)
WIESŁAW MORAWSKI: Zróżnicowanie semantyczne elementów leksykalnych o genezie anglojęzycznej, występujących w dialektach polskich emigrantów w USA i Kanadzie (na podstawie przekazów pamiętnikarskich)
MARIA STRYBEL: Budowa morfologiczna i syntaktyczna polonijnych zapożyczeń leksykalnych, pochodzących z kompozycji amerykańskoangielskich (klasyfikacja form i typów adaptacji)
WANDA DECYK-ZIĘBA: Nazwy własne i wyrazy pochodne w dialektach polonijnych (geneza, zróżnicowanie i funkcjonowanie w przekazach)
MONIKA GRUCHMANOWA: Nazwiska śląskie w Independence, Winconsin w USA

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I W ŚRODOWISKACH POLONIJNYCH

EDMUND A. RONOWICZ: Problemy uczenia i zachowania języka polskiego u dzieci imigrantów i nastolatków w Australii
EDMOND GOGOLEWSKI: Obecna sytuacja w nauczaniu języka polskiego we Francji
GERD HENTSCHEL: Język polski w obcych ustach, uszach i umysłach. Esej na temat fonetyczno-fonologicznych przyczyn leksykalnych, kategorialnych i konstrukcyjnych uników w uczeniu się języka polskiego
MICHAŁ J. MIKOŚ: Historia nauczania języka polskiego w Stanach Zjednoczonych

Accessibility