Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 13. Charakterystyka językowa tekstów naukowych a glottodydaktyka (na materiale prac sozologicznych)

Rudziński Grzegorz

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2004

13. część cyklu Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców to skrócona wersja rozprawy doktorskiej, której celem było takie zbadanie tekstów naukowych, by wyciągnięte wnioski służyły doskonaleniu nauczania języka polskiego jako obcego. W wyniku przeprowadzonych badań opisany został szereg zjawisk sprawiających trudności w nauce języków obcych, w szczególności zaś odmian specjalistycznych.

Accessibility