Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 17. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 2. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Red. Zarzycka Grażyna, Rudziński Grzegorz

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2010

17. część serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców to tom pokonferencyjny, który składa się z dwóch części. W pierwszej (powstałej z okazji jubileuszu 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ) zamieszczono artykuły pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, w których przedstawiono historię i sposoby nauczania obcokrajowców w Studium. W drugiej natomiast autorzy referatów podjęli dyskusję na temat obecności oraz funkcji różnorodnych gatunkowo i tematycznie tekstów w procesie nauczania i testowania języka polskiego jako obcego.

Spis treści

Część I

STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UŁ – HISTORIA, OSIĄGNIĘCIA, FORMY KSZTAŁCENIA, ŻYCIE SŁUCHACZY

BOGUSŁAW RAKOWSKI: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (1958-2008)
BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Wkład pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ w rozwój polskiej glottodydaktyki
DOROTA WIELKIEWICZ-JAŁMUŻNA: Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi
IWONA SŁABY-GÓRAL: Kursy języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998-2008
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Dawny model egzaminu semestralnego i końcowego z języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz jego ewolucja
ALICJA SKALSKA: „Prawo pierwszych skojarzeń”, czyli o wpływie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na losy i decyzje życiowe niektórych jego absolwentów
GRAŻYNA ZARZYCKA: Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Część II

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

TEKSTY W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ I SOCJOKULTUROWEJ

ROMUALD CUDAK: Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem metodologiczny
ANDRZEJ ZIENIEWICZ: Literatura i ramy pamięci historycznej. Literaturoznawstwo w procesie nauczania kultury polskiej (współczesnej). Kilka uwag
PIOTR GARNCAREK: Teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
JERZY KOWALEWSKI: Teksty kultury w praktycznej realizacji programu kulturowego
ALEKSANDRA ACHTELIK: Antropologia codzienności a kształcenie kompetencji z zakresu wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej
IWONA DEMBOWSKA-WOSIK: Nomina propria w tekstach związanych z kulturą lokalną – poszerzanie wiedzy o świecie czy przeszkoda w rozumieniu tekstu? (na podstawie tekstów o Łodzi)
AGNIESZKA STRYJECKA: Ile wina można wypić do obiadu? Elementy kultury formalnej i nieformalnej w tekstach dla cudzoziemców
PIOTR KAJAK: O polityce po polsku – treści politologiczne na zajęciach języka polskiego jako obcego
ANNA RABCZUK: Podbić oko czy serce, zdobyć pół Europy czy kobietę – jak mówimy o miłości po polsku?

TEKSTY W PERSPEKTYWIE JĘZYKOZNAWCZEJ

EDYTA PAŁUSZYŃSKA: Analiza tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego
JOLANTA TAMBOR: Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców
HANNA BURKHARDT: Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym
BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR, TOMASZ MAJTCZAK: Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków
MARIA WTORKOWSKA: Kot w polskich i słoweńskich związkach wyrazowych (frazeologizmach i przysłowiach)
KATARZYNA BEDNARSKA: Rośliny w słoweńskiej, czeskiej i polskiej frazeologii
IWONA SŁABY-GÓRAL: Moda językowa na frazeologizmy i idiomy w mediach jako „podtekst” glottodydaktyki
WIESŁAW TOMASZ STEFAŃCZYK: Kilka uwag o słowotwórstwie polskiego przysłówka
MAŁGORZATA SMERECZNIAK: Kategoria czasu w tekstach poetyckich. Propozycje glottodydaktyczne
MAGDALENA WOJENKA: Ćwiczenia w zakresie spójności tekstu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
AGNIESZKA KAROLCZUK: Teksty, „podteksty” i konteksty a przyswajanie aspektu
MICHALINA JASIŃSKA: Zagadki dla dzieci w nauczaniu cudzoziemców fonetyki języka polskiego
KAROLINA FASTYN: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, czyli wykorzystanie wierszy Jana Brzechwy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A2

TYPY TEKSTÓW

ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, URSZUŁA DOBESZ: Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie Al (w świetle istniejących materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego)
DOROTA RYSAK: Jakie typy tekstów rozwijają sprawność komunikacyjną uczących się języka polskiego jako obcego?
AGNIESZKA RABIEJ: Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego
PIOTR LEWIŃSKI: Tekst argumentacyjny w glottodydaktyce
MIROSLAW JELONKIEWICZ: Autorska recenzja filmowa przygotowana na zajęcia z cudzoziemcami
BEATA GROCHALA-WOŹNIAK: Wstęp do podręcznika jako gatunek tekstu glottodydaktycznego
PIOTR HORBATOWSKI: Legendy wciąż żywe – nowe oblicza tradycyjnych polskich legend inscenizowanych przez obcokrajowców
MARIA ŁASZKIEWICZ: Piosenka jest dobra na wszystko?
MARIA RÓŁKOWSKA: Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców
MARCIN GOŁASZEWSKI: Tekst w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gieβen
KATARZYNA KOŁAK: Teksty i „podteksty” na internetowym kursie języka polskiego dla początkujących
KRYSTYNA DATA: Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego

TEKSTY LITERACKIE

NIKOLAJ JEŽ: Literatura polska w kontekście innego kręgu kulturowego
NATALIA TSAI: Tekst literacki a metody nauczania języków obcych
TAMARA CZERKIES: Wyzwalanie wyobraźni. O korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego
GRAŻYNA ZARZYCKA: „Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim (na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Pogrzeb”)
MAŁGORZATA ŚWISTOWSKA: Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 r. w nauczaniu języka polskiego jako obcego – realia, potrzeby, problem wyboru
WACŁAW PRZEMYSLAW TUREK: Utwory prozaiczne Sławomira Mrożka jako teksty wykorzystywane w nauczaniu gramatyki, stylistyki i kultury języka polskiego jako obcego
JULIA DILNA: Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców

TEKSTY SPECJALISTYCZNE

MARTA PANČIKOVA: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
MIROSŁAWA MAGAJEWSKA: Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy z grupami na poziomie średnim (B2)
MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK: „Ekonomia – to nie boli?”. Tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii
ANETA ROMAŃSKA, KRZYSZTOF KALINOWSKI: Skrypt do nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (rys historyczny)

ANALIZA PODRĘCZNIKÓW

ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: „Manualik…” Stanisława Stawskiego. Analiza tekstów XVIII-wiecznego podręcznika do nauczania języka polskiego
KATARZYNA STANKIEWICZ, ANNA ŻUREK: Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku”
ANNA MARIA KOLA: O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
TOMASZ PIEKOT, GRZEGORZ ZARZECZNY: Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców
AŁŁA KRAWCZUK: Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców
MAGDALINA MITREWA: Kryteria wyboru i cel edukacyjny tekstów w podręczniku „Mówta, co Chce ta” autorstwa Magdaliny Mitrewej i Stanisława Dubisza

TEKSTY A METODYKA NAUCZANIA I TESTOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

ANNA SERETNY: Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem
IWONA JANOWSKA: Tekst i jego rozumienie w podejściu zadaniowym
BOŻENA KRAWIEC: Typy zadań testujących czytanie ze zrozumieniem a ich rozwiązywalność w materiałach egzaminacyjnych dla poziomów C1 i C2 egzaminu certyfikatowego
ANNA DOMAŃSKA: Kogo i jak testujemy w części „Rozumienie ze słuchu” egzaminu certyfikatowego na poziomie B1?
ADRIANA PRIZEL-KANIA: Teksty i konteksty w testowaniu sprawności słuchania (na podstawie egzaminów certyfikatowych)
DANUTA SZCZĘSNA: Certyfikacja języka polskiego jako obcego w latach 2004-2008 (komunikat)

Accessibility