Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”

Red. Mazur Jan

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1994

Zebrane artykuły dotyczą metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i sposobów przygotowania kandydatów ze Wschodu do podjęcia studiów w Polsce. Ponadto publikacja zawiera ocenę stanu znajomości języka polskiego studentów pierwszego roku (zarówno polonistyki, jak i studiów matematyczno-przyrodniczych czy medycznych). Uwzględnia również aspekty językowe i kulturowe oraz elementy historii literatury polskiej.

SPIS TREŚCI

WŁADYSŁAW MIODUNKA: Koncepcja przygotowania merytorycznego do studiów i sposoby jej realizacji

JAN MAZUR: Sprawność kształcenia Polaków ze Wschodu a modele ich edukacji (na przykładzie UMCS)

HELENA GASPERSKA: Programy nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego w Polsce i polskiej szkoły średniej na Litwie (analiza porównawcza)

BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Stan wiedzy o języku polskim studentów pierwszego roku polonistyki dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim

BARBARA KARCZMARCZUK: Przygotowanie językowe kandydatów pochodzenia polskiego ze Wschodu na studia w Polsce

GRAŻYNA PRZECHODZKA: Przygotowanie merytoryczne kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce w aspekcie testów kwalifikacyjnych z zakresu historii i geografii

GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Stopień znajomości podstawowej terminologii językoznawczej u Polaków ze Wschodu – studentów pierwszego roku polonistyki

HANNA KRUPIŃSKA-ŁYP, ZYGMUNT SIBIGA: Kształcenie młodzieży ze Wschodu (na przykładzie WSP w Rzeszowie)

ROMANA SOCHACKA, OLGA UBERMAN: O nauczaniu języka polskiego studentów ze Wschodu (z uwypukleniem pracy ze słuchaczami filologii słowiańskiej)

HALINA ZGÓŁKOWA: Nazwy części ciała w nauczaniu języka polskiego jako obcego

HALINA WIŚNIEWSKA: Wyrażanie uczuć (propozycja zajęć z nauczycielami)

ROMUALD CUDAK, JOLANTA TAMBOR: Komputerowy program edukacyjny Gramatyka polska

RÓŻA CIESIELSKA-MUSAMEH, ANNA GRZESIUK, ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Nauczanie cudzoziemców historii literatury polskiej (koncepcja podręcznika)

GRAŻYNA ZARZYCKA-SULIGA: Kurs kulturowy jako propozycja metodologiczna pracy z Polakami ze Wschodu

BARBARA PENCZAK, MAŁGORZATA WNUK: Spostrzeżenia dotyczące merytorycznego przygotowania z biologii – kandydatów ze Wschodu na studia medyczne, rolnicze i biologiczne

ALINA LASKOWSKA-MAŃKO: Elementy biomedyki dla kandydatów ze Wschodu na studia pedagogiczne

KRYSTYNA ANDRIJEWSKA, ELŻBIETA GRZEJDZIAK: Stan wiedzy Polaków ze Wschodu a dobór treści i organizacji procesu nauczania chemii w SJPdC UŁ

ZOFIA JÓŹWIAK, DANUTA WRÓBEL: Organizacja nauczania matematyki i sprawdzania wiadomości studentów w ramach sesji orientacyjnej

ADAM CHRUPCZALSKI: Przygotowanie merytoryczne kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce (na przykładzie analizy znajomości matematyki)

Accessibility