Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Wybór artykułów

Red. Lewandowski Jan

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1980

Publikacja ukazuje złożoność i różnorodność zagadnień lingwistyczno-dydaktycznych i metodologicznych, które związane były z nową (jak na tamte czasy) dziedziną badawczą i domagały się dalszego wnikliwego rozpatrzenia. Układ tekstów jest chronologiczny i ukazuje dotychczasowy (to jest do początku lat 80. XX w.) dorobek polskiej metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

BRONISŁAW WIECZORKIEWICZ: Uwagi o nauczaniu języka polskiego jako języka obcego
JAN LEWANDOWSKI: O potrzebie badań nad nauczaniem języka polskiego cudzoziemców
JAN LEWANDOWSKI: Język polski jako język obcy
HENRYK LAMPASIAK: Nauka języka polskiego w środowiskach polonijnych. Stan obecny i perspektywy
WŁADYSŁAW MIODUNKA: Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych
JAN LEWANDOWSKI: Kierunki rozwoju metodyki nauczania języka polskiego jako obcego po roku 1970

II NAUCZANIE WYMOWY

PAWEŁ SMOCZYŃSKI: Trudności Niemców z wymową polską oraz związane z tym inne lingwistyczne problemy
JANINA WÓJTOWICZ: Wymowa polska a nauczanie cudzoziemców
TADEUSZ FRANKIEWICZ: Problemy programu i metodyki nauczania wymowy polskiej Wietnamczyków
JAN LEWANDOWSKI: Z teorii nauczania wymowy w początkowym kursie języka polskiego jako obcego (o metodzie sylabowej)

III NAUCZANIE SŁOWNICTWA

DANUTA BUTTLER: Z metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego (słownictwo)
DANUTA BUTTLER: Dobór wyrazów do słownika minimum języka polskiego

IV NAUCZANIE GRAMATYKI

JANINA WÓJTOWICZ: Niektóre problemy nauczania języka polskiego jako obcego: I Rola i miejsce gramatyki w nauce języka obcego; II Rodzaje ćwiczeń gramatycznych w nauce języków obcych – kilka przykładów
DANUTA BUTTLER: Z zagadnień metodycznych początkowego kursu polszczyzny jako języka obcego: „Zaplecze teoretyczne” nauczania języka polskiego; Teoria nauczania języków obcych a praktyka podręczników języka polskiego; Szczegółowy program gramatyczny
BARBARA KLEBANOWSKA: Zadanie konotowane i jego odpowiedniki semantyczne w nauczaniu cudzoziemców
MAGDALENA FOLAND: Wyrażanie ekskluzji i inkluzji we współczesnej polszczyźnie (projekt zajęć z cudzoziemcami)

V ZAGADNIENIA REALIOZNAWCZE I KULTUROZNAWCZE

KRYSTYNA HRYCYK: Aspekt kulturoznawczy w metodyce nauczania języka polskiego Węgrów

Accessibility