Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z I konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy Grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ

Red. Miodunka Władysław

Księgarnia Akademicka
Kraków 1997

W tomie zawarte zostały teksty podejmujące ogólne oraz szczegółowe zagadnienia dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

D.P.A. PIRIE: Elegy for myself
E. GROSSMAN: Wspomnienie o Donaldzie Pirie
S. PIRIE, M. GONZALES: „There are many kinds of travel”. A life
D.P.A. PIRIE: Uwagi na otwarcie konferencji polonistów zagranicznych zwołanej z inicjatywy Grupy „Bristol”
S. PIRIE: Dziesięcioro przykazań dla nauczyciela języka polskiego jako obcego (JPJO)
W.T. MIODUNKA: Znaczenie konferencji Grupy „Bristol” na tle aktualnych problemów nauczania języka polskiego w świecie. Program pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich

CZĘŚĆ I. PROBLEMY OGÓLNE NAUCZANIA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ JAKO OBCEJ

W. MARTYNIUK: Autentyzm i autonomia w nauczaniu i uczeniu się języka obcego
R. DĘBSKI: Sieci komputerowe i multimedia jako narzędzia wspomagające komunikację, współpracę i twórczość językową w uczeniu się języków obcych
A. SERETNY: Analiza porównawcza słowników dydaktycznych języka polskiego i angielskiego
M. GASZYŃSKA-MAGIERA: Język a wizja świata (zdania czasowe hiszpańskie i polskie)
P. GARNCAREK: Znajomość kultury polskiej a nauczanie języka polskiego jako obcego
A. LIPATOW: Ku polskości poprzez uniwersalność (z doświadczeń polonisty rosyjskiego)

CZĘŚĆ II. KIM JEST POLONISTA ZAGRANICZNY?

M.A. PACKALEN: „Generalista” czy specjalista? – Kilka uwag na temat sytuacji i przyszłości polonisty w Szwecji
M. E. SAJENCZUK: O roli lektora gościnnego języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej

CZĘŚĆ III. METODY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

P.H. LEWIŃSKI: Między przemytnikiem a lingwistą, czyli o problemach metodycznych w pracy ze studentami poziomu zerowego
M. PASIEKA: Stopniowanie materiału gramatycznego w podręcznikach języka polskiego jako obcego dla poziomu zerowego
W. STEFAŃCZYK: Nowe ujęcie gramatyki polskiej dla Węgrów
A. DĄBROWSKA: Roztargniony nauczyciel i zdolny student. Wprowadzanie typowych sformułowań w nauczaniu języka polskiego jako obcego
M. JELONKIEWICZ: Wybrane metody i techniki audiowizualne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego
M. MAJEWSKA: Kurs wideo I. Łepkowskiej, W.T. Miodunki i M. Nowickiego „Uczmy się polskiego” (recenzja)
A. JANOWSKA, M. PASTUCHOWA: Założenia metodyczne nowego podręcznika dla początkujących (komunikat)
E.M. GROSSMAN: Nauczanie kultury polskiej jako obcej. Formy pozaliterackie w jej nauczaniu (recenzja)
M. PANČIKOVA, W. STEFAŃCZYK: Po tamtej stronie Karpat. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków
W. TICHOMIROWA: Modelowe materiały testowe z języka polskiego jako obcego do egzaminów maturalnych i wstępnych (próba rozwiązania)
S. MĘDAK: Kilka uwag o testowaniu znajomości języka polskiego jako obcego

CZĘŚĆ IV. SWOISTOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W RÓŻNYCH KRAJACH ŚWIATA

N. ANANIEWA: Zjawisko interferencji w początkowym etapie nauczania języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym
O. SZAPKINA: Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego początkujących studentów rosyjskojęzycznych
H. BOBKOWA-KRAJCZYŃSKA: Intensyfikacja nauczania języka polskiego jako obcego w warunkach sztucznej trójjęzyczności
M. PANČIKOVA: Polsko-słowacka interferencja (swoistość nauczania języka polskiego Słowaków)
K. PLISINGEROVA: Nowy model nauczania języka polskiego na Uniwersytecie Karola
M. SOBOTKOVÁ: Uwagi o nauczaniu języka polskiego jako obcego na ołomunieckiej polonistyce
J. FIALA: Kilka doświadczeń z nauki studentów grupy zerowej
I. DOBROTOVÁ: Nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim
C. GEAMBASU: Trudności studentów rumuńskich w przyswajaniu gramatyki polskiej
L.A. POLAKIEWICZ: Nauczanie języka polskiego w Stanach Zjednoczonych obecnie i w przeszłości
W.T. MIODUNKA: Stan aktualny i przyszłość promocji języka polskiego w świecie