Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język

Red. Synowiec Helena

Wydawnictwo Edukacyjne
Kraków 2007

Książka stanowi zbiór artykułów będących owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język”. Jednym z głównych bloków tematycznych jest omówienie książek do nauki szkolnej z uwzględnieniem różnych metod opisu. W tomie można znaleźć artykuły poświęcone funkcji podręczników dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Wiele tekstów dotyczy relacji między podręcznikiem a uczniem. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również problemy związane z rozwijaniem świadomości językowej dzieci i młodzieży.

SPIS TREŚCI

PODRĘCZNIKI Z PERSPEKTYWY UCZNIA, NAUCZYCIELA, AUTORA I DYDAKTYKA

JOLANTA NOCOŃ: Jak w podręcznikach do języka polskiego „rozmawia się” z uczniem
PIOTR ZBRÓG: Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego a potrzeby komunikacyjne uczniów
MAREK PIENIĄŻEK: Podręcznik jako narzędzie do „czytania” ucznia
AGNIESZKA RYPEL: Umiejętność ewaluowania podręczników jako składnik kompetencji zawodowej polonistów
JADWIGA KOWALIKOWA: Podręcznik szkolny z perspektywy autora
ZENON URYGA: Miejsce dyskursu o metodzie w licealnych podręcznikach literatury

Z BADAŃ NAD KOMUNIKATYWNOŚCIĄ (CZYTELNOŚCIĄ) PODRĘCZNIKÓW

KRYSTYNA GĄSIOREK: Wskaźnik czytelności podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej w ujęciu diachronicznym
ANNA OKWIECIŃSKA: Wskaźniki czytelności podręczników dla szkół ponadpodstawowych a wskaźniki czytelności wypowiedzi uczniowskich na tle porównawczym

OSWAJANIE Z JĘZYKIEM I TEKSTAMI LITERACKIMI W PODRĘCZNIKACH DO KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO (ANALIZA, UWAGI KRYTYCZNE, POSTULATY)

ELŻBIETA AWRANIUK: Kształcenie językowe we współczesnych elementarzach
KARINA MUCHA: Kształcenie polonistyczne w wybranych podręcznikach I etapu edukacyjnego
ANETA KORZENIOWSKA: Modalność zadań dydaktycznych w podręcznikach do kształcenia zintegrowanego

WOKÓŁ KONCEPCJI, STRUKTURY I FUNKCJI W PODRĘCZNIAKCH POLONISTYCZNYCH – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

JOANNA DOBKOWSKA: Między nauczaniem zintegrowanym a przedmiotowym (o roli podręczników do klasy III i IV szkoły podstawowej)
BOŻENA OLSZEWSKA: Struktura i funkcje dydaktyczne podręcznika do kształcenia kulturowego Teresy Michałkiewicz „Rozwinąć skrzydła”
AGNIESZKA KANIA: Koncepcja podręcznika dla zreformowanego liceum w kontekście programu autorskiego
KATARZYNA GRUDZIŃSKA: Kulturoznawczy wymiar licealnych podręczników kształcenia językowego (na wybranych przykładach)

O KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ UCZNIÓW (W ŚWIETLE WYBRANYCH PODRĘCZNIKÓW)

DANUTA JASTRZĘBSKA-GOLONKA: Co uczeń klasy IV szkoły podstawowej powinien wiedzieć o odmianie? – czyli o roli podręczników szkolnych w nauczaniu fleksji
JERZY PODRACKI, ANNA KWIATKOWSKA: Składniowy system pojęciowo-terminologiczny w wybranych podręcznikach dla klas IV-VI szkoły podstawowej
OLGA PRZYBYLA: Zagadnienia fonetyki w wybranych podręcznikach dla klas IV-VI szkoły podstawowej
MAŁGORZATA KARWATOWSKA, LESZEK TYMIAKIN: Funkcjonowanie wiedzy lingwistycznej w podręcznikach do kształcenia językowego dla gimnazjalistów
MAGDALENA TRYSIŃSKA: Słowotwórstwo w podręcznikach gimnazjalnych (ocena komponentu informacyjnego)

ROLA TEKSTÓW W PODRĘCZNIKACH DLA RÓŻNYCH ETAPÓW EDUKACJI (ANALIZA, REFLEKSJE DYDAKTYCZNE I AKSJOLOGICZNE)

ALICJA BALUCH: Topofilie w porządku dziecięcej lektury
URSZULA KOPEĆ: Funkcja badawcza podręczników do szkoły podstawowej a wprowadzenie uczniów w świat przyjaźni i miłości
ANNA TOBISZ: Tekst w podręcznikach do kształcenia językowego w gimnazjum
EWA OGŁOZA: Tekst literacki w podręcznikach do kształcenia językowego

POZAWERBALNE TWORZYWO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (BARWA, IKONOGRAFIA)

BRONISŁAWA KULKA: Semantyka barw w podręcznikach gimnazjalnych „Między nami” (kl. I-III)
PAWEŁ SPOREK: Formuła edytorska ikonografii we współczesnych podręcznikach gimnazjalnych

KOMUNIKATY

BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA: Opis projektu badawczego pt. „Badanie nad komunikatywnością i funkcjami podręczników do kształcenia językowego w zreformowanej szkole”. Komunikat

REGINA PAWŁOWSKA: Propozycja powołania centralnego instytutu badań nad podręcznikami szkolnymi

Accessibility