Problemy komunikacji interkulturowej: jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Warszawa-Bemowo 17-19 lutego 1994 r.

Red. Grucza Franciszek, Chomicz-Jung Krystyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1996

Pozycja traktuje m.in. o problemach tłumaczy. Zwraca uwagę na stan języka we współczesnej polszczyźnie oraz na kłopoty w komunikacji interkulturowej. Ponadto porusza problemy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Publikacja omawia również zagadnienia glottodydaktyczne z perspektywy nauczycieli języka obcego.

SPIS TREŚCI

FRANCISZEK GRUCZA: Kilka uwag o historii lingwistycznych zainteresowań komunikacją interkulturową

FRANCISZEK GRUCZA: O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturowym porozumiewaniu się oraz naukach humanistyczno-społecznych 

URSZULA ZALIWSKA-OKRUTNA: Językoznawcze teorie przyswajania języka a psychologiczne i kulturowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej

ELŻBIETA ZAWADZKA: Stereotypy i uprzedzenia a nauczanie języków obcych

PAWEŁ PŁUSA: Problematyka kompetencji komunikatywnej w wybranych referatach sympozjów lingwistyki stosowanej i X Kongresu AILA’93

LIDIA BARTOSZEWICZ: Kultura informacyjna: implikacje glottodydaktyczne

TERESA TOMASZKIEWICZ: Grzeczność językowa: konieczność, konwencja, czy element zbyteczny w nauce języka obcego

ANNA STELMASZUK: Warunki harmonijnej komunikacji i tekst

MARTA WISZNIOWSKA: Niektóre aspekty wzajemnego przenikania kultur na przykładzie współczesnego teatru angielskiego i polskiego

HELENA ŻMIJEWSKA: Przekaz interkulturowy na podstawie kultury francuskiej

JOANNA KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA: Fascynacja sacrum i sadyzm społeczny demokratycznego profanum. Z problematyki analizy socjolingwistycznej współczesnej publicystyki rosyjskiej

WALERIJ KALINKIN I WŁADILENA MIERZYŃSKA: Dialog kultur w aspekcie lingwistycznym i glottodydaktycznym

WANDA KRZEMIŃSKA: Wielojęzyczność oraz komunikacja międzykulturowa w Polsce Jagiellonów. Wnioski dla obecnej polityki językowej

DOROTA URBANEK: Element kulturowy znaczenia wyrazu w aspekcie translatorycznym

TOMASZ KONIK: O badaniach zmian stylistyczno-retorycznych w redakcji tekstów pisanych

BARBARA KIELAR: Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego

MIECZYSŁAW MENDYCHOWSKI: „Język ludzki i maszyna”

HANNA KOMOROWSKA, Nauczanie języka obcego w oczach przyszłych nauczycieli Przekonania metodyczne studentów a koncepcja kształcenia zawodowego nauczycieli

ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA: Nauczanie bilingwalne a kształcenie nauczycieli przedmiotów niejęzykowych

ELWIRA BANASIK: Nauczanie języków obcych w państwowej szkole podstawowej (wybrane problemy)

JAN ZANIEWSKI: Zjednoczona Europa a nauczanie języków obcych

WŁODZIEMIERZ MAJEWSKI: Potrzeba rozwoju świadomości a interkulturowe porozumiewanie się

KRYSTYNA CHOMICZ-JUNG: Ku interkulturowemu wymiarowi glottodydaktyki, czyli trochę mistyki na lekcji języka polskiego

Accessibility