Przyczynki do teorii i metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy. Materiały z XVI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Białobrzegi 16,17,18 listopada 1990 r.

Red. Grucza Franciszek

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1993

 

 

Teksty naukowe poświęcone zostały zagadnieniom kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy na tle jednoczącej się Europy. Książka skierowana jest do metodyków nauczania języków obcych oraz tłumaczy i stanowi jedną z pierwszych publikacji ukazujących teoretyczne podłoże zagadnień glottodydaktycznych.

SPIS TREŚCI

FRANCISZEK GRUCZA: O potrzebie tworzenia naukowych podstaw kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy (zamiast wstępu)

FRANCISZEK GRUCZA: Podstawy teorii kształcenia nauczycieli języków obcych

KRYSTYNA CHOMICZ-JUNG, HANNA MAKOWSKA: Przebudowa wiedzy potocznej jako warunek efektywnego przechodzenia od teorii do praktyki w kształceniu przyszłych nauczycieli i tłumaczy

ZOFIA KOZŁOWSKA: Przekład tekstów naukowych – z problematyki nauczania

WŁODZIMIERZ MAJEWSKI: Rola i znaczenie ćwiczeń relaksowo-koncentrujących w procesie kształcenia nauczycieli

ZOFIA BERDYCHOWSKA: Specjalizacja tłumaczeniowa na studiach filologicznych. Przesłanki i propozycje programowe

JURIJ LUKSZYN: Kształcenie tłumaczy i nauczycieli języków obcych w zakresie leksykografii dydaktycznej

KRZYSZTOF HEJWOWSKI: Właściwości tłumacza a proces kształcenia tłumaczy

DOROTA URBANEK: O analizie tłumaczeniowej tekstu wyjściowego (na materiale tłumaczeń polsko-rosyjskich)

IRINA BAGAJEWA: O nazwach geograficznych w ujęciu translatorycznym

MARIA WYSOCKA: Badania nad możliwością zużycia języka docelowego u nauczycieli języków obcych: aspekt metodologiczny

OLEG USENKO: O kulturoznawczych aspektach doboru kanonu tekstów literackich w programie kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy

ADAM MARCHWIŃSKI: Z problematyki dydaktyzacji tłumaczenia

BARBARA KIELA: Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i ekwiwalentnym tekstem przekładu

BARBARA GRUCZA: O kształtowaniu kompetencji glottodydaktycznej nauczycieli języków obcych

WŁADYSŁAW MIODUNKA: Co oznacza dla nauczycieli języków obcych wejście do „Wspólnego Europejskiego Domu”?

MIECZYSŁAW MENDYKOWSKI: Laboratorium komputerowe wspomagające nauczanie języka obcego na uczelni niefilologicznej na przykładzie programu STUDIUM.

JAN LEWANDOWSKI: Kształcenie nauczycieli języka polskiego (jako obcego?) w Polsce i krajach ościennych (głos w dyskusji)