W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku

Red. Miodunka Władysław, Seretny Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2008

Publikacja zawiera teksty wystąpień uczestników VII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Krakowie w maju 2007 roku. Teksty zostały poświęcone dydaktyce elementów systemu językowego polszczyzny, interferencji, rozwijaniu i testowaniu sprawności językowych oraz pedeutologii. Nie zabrakło też miejsca na analizy i propozycje związane z kształceniem literackim i kulturowym, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Celem publikacji jest prezentacja najnowszych osiągnięć polonistycznej myśli glottodydaktycznej, która nadążając za glottodydaktyką światową, dotrzymuje jej kroku i sprawia, że języka polskiego naucza się tak, jak innych języków europejskich.

SPIS TREŚCI

GŁÓWNE PROBLEMY GLOTTODYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO

URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Tekst w procesie certyfikacji
RENATA PRZYBYLSKA: O potrzebie tworzenia korpusów tekstów do nauczania języka polskiego jako obcego
BRONISŁAWA LIGARA: Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona a nauczanie kompetencji kulturowej
GRAŻYNA ZARZYCKA: Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej
PRZEMYSŁAW E. GĘBAL: W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego

PRÓBA BILANSU POLONISTYCZNEJ MYŚLI GLOTTODYDAKTYCZNEJ

JAN FELLERER: Kilka uwag o płaskiej koncepcji gramatyki języka polskiego jako obcego
MARIA KUC: Projekt „innej” gramatyki funkcjonalnej języka polskiego. Językowe środki wyrażania cechy obiektu
WIESŁAW STEFAŃCZYK: Neutralizacja opozycji rodzaju gramatycznego polskiego rzeczownika w liczbie mnogiej na przykładzie dopełniacza
OLGA SZAPKINA: Funkcjonowanie liczbowych odmian rzeczowników predykatywnych w języku polskim
AGNIESZKA STRYJECKA: Swój, czyli czyj? O zaimkach dzierżawczo-zwrotnych
ANNA SERETNY: Słownictwo a programy nauczania – komponent leksykalny kształcenia językowego
JULIA DILNA: Frazeologizmy w polskiej prozie młodzieżowej. Problemy z recepcją odbiorcy ukraińskiego uczącego się polszczyzny
ANDREJ BABANOW: Nauczanie słownictwa na wyższych poziomach zaawansowania

INTERFERENCJE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

AGNIESZKA MIELCZAREK, TOMASZ LISOWSKI: Typologia błędów fleksyjnych Koreańczyków uczących się języka polskiego
TOMASZ MAJTCZAK, BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR: Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków
MIROSŁAWA MAGAJEWSKA: Problemy fonetyczne Włochów uczących się języka polskiego – ujęcie porównawcze
ŁESIA KOROL: Odstępstwa od normy gramatycznej w polszczyźnie młodzieży polskich szkół Lwowa i studentów polonistyki lwowskiej

NAUCZANIE I TESTOWANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

BOŻENA KRAWIEC: Nagłówki prasowe w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców – na przykładzie nagłówków z „Kuriera Lubelskiego”
ADRIANA PRIZEL-KANIA: Rola i sposoby kształcenia percepcji słuchowej
GRAŻYNA PRZECHODZKA: Przygotowanie i ewaluacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

CONSTANTIN GEMBAŞU: Czesław Miłosz w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
PAWEŁ PRÓCHNIAK, WIOLA PRÓCHNIAK: Polska proza – język i rzeczywistość ostatnich lat, czyli dlaczego cudzoziemiec powinien zaglądać do polskich powieści współczesnych
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Literatura a nauczanie języka polskiego jako obcego. Zarys nowej problematyki
TAMARA CZERKIES: Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego
CHOI SUNG EUN: Metodyka nauczania koreańskich studentów poezji polskiej na przykładzie analizy wiersza Wisławy Szymborskiej „Widok z ziarnkiem piasku” za pośrednictwem idei Lao-Zhuanga

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

PIOTR GARNCAREK: Określenie przestrzeni kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA: Miejsce wiedzy o kulturze w nauczaniu języka polskiego jako obcego – perspektywa etnolingwistyczna
PIOTR KAJAK: Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
AŁŁA KRAWCZUK: Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata)
ANNA ŻUREK: Tworzenie aktów grzecznościowych przez cudzoziemców uczących się języka polskiego
MARIA MAGDALENA NOWAKOWSKA: Językowy savoir-vivre: nauczanie polskich form grzecznościowych na gruncie słowackim
MARTA SKURA: Minimum kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie adresata niemieckiego
KATARZYNA STANKIEWICZ: Przekaz kulturowy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Obraz rodziny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Ujęcie diachroniczne
JERZY KOWALEWSKI: Program kulturowy jako odpowiedź na specyfikę nauczania języka polskiego na Wschodzie i potrzeby studentów ze Wschodu
ANNA KIJEWSKA: O polskich obrzędach dorocznych i polskim stole świątecznym. Język i kultura polska celem czy środkiem edukacji interkulturowej

PROBLEMY POLONISTYK ZAGRANICZNYCH

CHEONG BYUNG KWON: Problemy z nauczaniem literatury polskiej w Korei
WIKTORIA TICHOMIROWA, MARIA LESKINEN: Nauczanie historii, kultury i literatury polskiej na Wydziale Języków Obcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Nowe problemy – nowe rozwiązania
LUDMYŁA PETRUCHINA: Interdyscyplinarne podejście do nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim
MARIA PANČIKOVÁ: Nowe programy studiów na polonistyce w Bratysławie
MILICA MIRKULOVSKA: Nowe formy działania polonistów macedońskich
AGATA BOGDAŃSKA: „Public relations” w nauczaniu języka polskiego we Włoszech
ALEKSANDRA RAWICKA: Polonistyka na Uniwersytecie w Oslo – problemy i wyzwania
JUDIT REIMAN: Możliwości rozwoju polonistyki w środowisku niesłowiańskim
MAŁGORZATA ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Program niemieckiej slawistyki a potrzeby studentów polonijnych (na przykładzie Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii)
ANNA MAJKIEWICZ: Wiedza o Polsce w programie nauczania na studiach translatorskich Uniwersytetu Wiedeńskiego

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POSTAWY UCZNIÓW

PRZEMYSŁAW E. GĘBAL: Kształcenie lektorów języka polskiego jako obcego na tle europejskich standardów pedeutologicznych
OLGA BAMBROWICZ: Quo vadis nauczycielu języka polskiego jako obcego, czyli jak uczyć tych, którzy będą uczyli
AGNIESZKA RABIEJ: Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych

KRÓTKO O PODRĘCZNIKACH

MAŁGORZATA MAJEWSKA-MEYERS: O niektórych aspektach samodzielnego uczenia się na przykładzie podręcznika „Praktisches Lehrbuch Polnisch. Grundkurs für Selbstlernen”
KRYSTYNA DATA: Co, dla kogo, o czym? Tytuły podręczników języka polskiego dla obcokrajowców
MARTA PLISIECKA, DOROTA RYSAK: „Kochasz? Kocham!”. Krótki kurs języka polskiego dla studentów programu Sokrates-Erasmus
KATARZYNA POPOWA: Nauczanie słownictwa specjalistycznego. Koncepcja podręcznika „Gościnność po polsku. Zapraszamy do restauracji”

Accessibility