Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”

Red. Dąbrowska Anna

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Wrocław 2004

Zbiór materiałów z konferencji naukowej „Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego”, która odbyła się we wrześniu 2002 roku we Wrocławiu. Konferencja, która zgromadziła ponad stuosobową grupę badaczy i praktyków, niemal z całego świata, miała bardzo duży wkład we wzbogacenie wiedzy na temat języka polskiego jako obcego. Wygłoszone na niej referaty i towarzysząca im dyskusja stały się inspiracją do dalszych działań badawczych i dydaktycznych.

SPIS TREŚCI

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

ANNA CZECHOWSKA: Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce
JAN MAZUR: Wiedza językowa a sprawność pragmatyczna w kształceniu Polaków ze Wschodu
BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Jak Słowianie mówią po polsku?
TOKIMASA SEKIGUCHI: Forsycja i czeremcha, magnolia i miłorząb – o potrzebie opisywania mojego świata w języku polskim
MAŁGORZATA KITA: Sztuka bycia nieuprzejmym (jako strategia komunikacyjna) w nauczaniu języka polskiego jako obcego

II METODYKA

TERESA WILKOŃ: Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym we Włoszech
IWONA SZYKUŁA: „aby język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa…”, czyli kilka słów o zajęciach konwersacyjnych
MAGDALENA SZLEC-MAYS, BEATA SAŁĘGA-BIELOWICZ: Co i jak napisać o biznesie po polsku
KATARZYNA POPOWA: Język specjalistyczny w nauczaniu Bułgarów języka polskiego jako obcego
ANNA MAJKIEWICZ, JOLANTA TAMBOR: Po polsku śpiewająco. Prezentacja podręcznika
ELIZA MADEJ: Propozycja programu nauczania języka polskiego cudzoziemców, przyszłych studentów kierunków prawniczych
PIOTR LEWIŃSKI: Prezentacja podręcznika „Grammatica polacca con gli esercizi”
BARBARA KRYŻAN-STANOJEVIĆ: Warsztaty językowe w terenie jako strategia dydaktyczna na studiach polonistycznych w Zagrzebiu
GRZEGORZ KRAJEWSKI: Jak wprowadzać studentów obcokrajowców do polonistyki?
AŁŁA KOŻINOWA: Fonologia w programie uniwersyteckich studiów polonistycznych
JOANNA KOZIEJA-RUTA, MARIAN GÓRECKI: Prezentacja lekcji z języka polskiego w ramach oprogramowania komputerowego Studium IV
KRYSTYNA JAWORSKA: Europeizacja, globalizacja czy wieża Babel, czyli nauka polskiego we Włoszech w okresie reformy uniwersyteckiej
OKSANA JABŁOŃSKA: Szkolnictwo polskie na Ukrainie. Metody i problemy nauczania języka polskiego
JUSTYNA GŁADYŚ: Literatura polska w środowisku rosyjskojęzycznym. Program kursu obowiązkowego na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa
MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK: Nauczanie języka polskiego w grupach polsko-francuskich
DANUTA GAŁYGA: Po nitce do kłębka – słowa, zdania, teksty
HELENA FEDIUKINA: Strategie nauczania nazw własnych języka polskiego studentów rosyjskojęzycznych
ANNA B. BURZYŃSKA: Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
HANNA BURKHARDT: Międzykulturowa komunikacja fachowa – nowy kierunek studiów w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie
IRENA BOGACZOWA: Specyfika intensywnego nauczania języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowych
IRENA SARNOWSKA-GIEFING: Nauczanie języka polskiego, literatury i kultury polskiej w ramach studiów uzupełniających dla nauczycieli z Brandenburgii

III GRAMATYKA

MAGDALENA PASTUCH: Formacja słowotwórcza jako leksem. O nauczaniu słowotwórstwa polskiego
EDMUND OBERLAN: Aspekt czasownika w nauczaniu początkujących
AGNIESZKA KAROLCZUK: Sposoby nauczania aspektu czasowników polskich
MARIA M. NOWAKOWSKA: Wpływ niektórych interferencji językowych z zakresu składni na nauczanie języka polskiego na podłożu słowackim
MILICA MIRKULOVSKA: Jak przybliżyć studentom macedońskim problematykę polskiego zdania złożonego
BARBARA LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, KATARZYNA DZIWIREK, ANTHONY MCENERY: Polsko-angielska gramatyka kontrastywna konstrukcji złożonych oparta na językowym materiale korpusowym – projekt badawczy
ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Szyk wyrazów i jego zaburzenia spowodowane błędami cudzoziemców. Wybrane zagadnienia
KRYSTYNA DATA: Kształtowanie umiejętności poprawnego tworzenia i używania polskich tekstów pisanych na poziomie zaawansowanym
GRAŻYNA BALKOWSKA: Nauczanie wymowy polskiej w grupie wielojęzycznej
IVANA DOBROTOVA: O języku studentów z Zaolzia

IV LEKSYKA

HALINA WALASEK: Polski język unijny (eurożargon) jako nowa odmiana języka polskiego
ANNA SERETNY: Słownictwo poziomu progowego – listy frekwencyjne a zawartość inwentarza funkcjonalno-pojęciowego
GRAŻYNA PRZECHODZKA: Problemy nauczania najnowszej leksyki ekonomicznej Polaków ze Wschodu
MARTA PANČIKOVA: Archaizmy
KAZIMIERZ OŻÓG: Nauczanie języka polskiego jako obcego a zmiany w polszczyźnie po roku 1989
ALICJA NOWAKOWSKA: Rola frazeologii w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego
PATRYCJA PAŁKA: Związki frazeologiczne w perspektywie glottodydaktycznej

V LITERATURA

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI: Wykorzystanie tekstów kabaretowych Jeremiego Przybory w nauczaniu języka polskiego jako obcego
WIKTORIA TICHOMIROWA: Kulturowy model prezentacji literatury w dydaktyce uniwersyteckiej. Program wykładu monograficznego Polska proza o II wojnie światowej w ujęciu socjokulturowym
MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK: Po polsku o sprawach świata. Teksty Ryszarda Kapuścińskiego w nauczaniu cudzoziemców
WIOLA PRÓCHNIAK: Gra w domino, czyli o pożytkach płynących z czytania literatury kobiet (propozycje ćwiczeń)
ANNA NIEWOLAK-KRZYWDA: Swoistość i uniwersalizm dawnej literatury polskiej
ISTVAN D. MOLNAR: Program nauczania literatury polskiej na Węgrzech. Kryteria doboru tekstów
HANNA KRUPIŃSKA-ŁYP: Czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
PIOTR HORBATOWSKI: Program zajęć teatralnych w Instytucie Studiów Polonijnych i Etnicznych UJ
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Znajomość literatury polskiej wśród studentów białoruskich. Wnioski i propozycje
CONSTANTIN GEAMBASU: Mit polskości w utworach Gombrowicza i Miłosza
MARINA FOMIENKOWA: Obraz świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej)
ANNA DUNIN-DUDKOWSKA, ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Kulturowe zróżnicowanie symboli-ki barw niekolorowych – konsekwencje dla glottodydaktyki
ANNA DUNIN-DUDKOWSKA, ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Kolorowo o niekolorowych kolorach, czyli jak uczyć się bawiąc, a bawić ucząc na zajęciach JPJO
WIKTOR CHORIEW: Kanon powojennej literatury polskiej dla studentów polonistyki w Rosji
MAGDALENA BĄK: Miejsce romantyzmu w nauczaniu kultury polskiej jako obcej
ALEKSANDRA ACHTELIK: Tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze polskiej
DOROTA MICHUŁKA: Miejsce literatury w nauczaniu cudzoziemców. Propozycja antologii

VI KULTURA

GRAŻYNA ZARZYCKA: Linguakultura – czym jest, jak ją badać i „otwierać”?
OLGA SZAPKINA: Kultura polska w podręcznikach języka polskiego jako obcego
MARIE SOBOTKOVA: Literatura i film – podwójny dialog międzykulturowy w dydaktyce polonistów czeskich
DOROTHEA MILLER-OTT: Transfer kulturowy i nauczanie języka
BARBARA MORCINEK-CUDAK: Sierpniowe pisanki, czyli o nauczaniu kultury polskiej w miesiąc
ALINA LASKOWSKA-MAŃKO: Stereotypowe wyobrażenia a faktyczny stan wiedzy z geografii Polski u słuchaczy Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie
ANNA JANUS-SITARZ: Stereotypy narodowościowe a nauczanie języka polskiego jako obcego
PIOTR GARNCAREK: Konieczność zróżnicowania kontekstu kulturowego w nauczaniu języka polskiego – na podstawie doświadczeń białoruskich
SARAH COZENS: Nauczanie kultury polskiej na kursie językowym dla początkujących
NATALIA ANANIEWA: Terminologia religijna jako składnik nauczania kultury polskiej
URSZULA DOBESZ: W 30 godzin dookoła Polski. Program zajęć kulturowych w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
URSZULA DOBESZ, MIROSŁAW JELONKIEWICZ, GRAŻYNA ZARZYCKA: Projekt „Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”

VII TESTOWANIE SPRAWNOŚCI

GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Certyfikatowy test biegłości w języku polskim jako obcym na poziomie średnim-specjalistycznym a badania tekstów naukowych
WŁADYSŁAW MIODUNKA, EWA LIPIŃSKA: Certyfikatowy test biegłości w języku polskim jako obcym na poziomie średnio zaawansowanym w Szkole Polskiej w Chicago
WALDEMAR MARTYNIUK: Próbne testy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
EWA LIPIŃSKA: Działalność Grupy Roboczej ds. Testów Certyfikatowych
MIROSŁAW JELONKIEWICZ: Wiedza o Polsce w systemie certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego
MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA: Jak testować znajomość kultury?

Accessibility