Tablice gramatyczne

Stempek Iwona, Stelmach Anna

Wydawnictwo Polish-courses.com
Kraków 2013

34 plansze przedstawiające kluczowe zagadnienia gramatyki języka polskiego. Zestawienia gramatyczne wraz z komentarzami mają ułatwić uczącym się opanowanie przypadków, czasów, aspektu, czasowników ruchu, przyimków statycznych i dynamicznych, liczebników oraz stopniowania przymiotników i przysłówków. Tablice mogą służyć w czasie kursu zarówno nauczycielom, jak i studentom.

Accessibility