Etykieta polska a obca

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci 2 roku międzynarodowych studiów polskich uczestniczą w spotkaniach pt. Etykieta polska a obca prowadzonych w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez dra Marcina Maciołka z Wydziału Humanistycznego UŚ oraz mgr Karolinę Graboń ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia związane z grzecznością językową i pozajęzykową, stereotypami zachowań międzyludzkich z uwzględnieniem różnic kulturowych, różnicami między normą, uzusem a formami błędnymi funkcjonującymi we współczesnej polszczyźnie – szczególnie w jej odmianie pisemnej. 

Uczestnicy projektu na jedno ze spotkań przygotowali wystąpienia poświęcone szeroko pojętej grzeczności w krajach obszarów romańsko-, germańsko-, anglo- i arabskojęzycznego. 

Prezentacja – grzeczność w USA, autorzy: A. Macudzińska, J. Pawicka, Y. Dovhaliuk, T. Asokin

Prezentacja – grzeczność we Francji, autorzy: M. Koehl, P. Jarczyk, Y. Poleshko, S. Kapitan

Accessibility