Intensywny roczny kurs języka polskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

Celem kursu jest takie przygotowanie językowe kandydata, aby mógł swobodnie posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym w edukacji oraz w pracy zawodowej w Polsce.
Intensywny kurs to praktyczna nauka języka polskiego w zakresie wszystkich sprawności: rozumienie tekstu pisanego i mówionego, kompozycja tekstów mówionych i pisanych, poprawność gramatyczna.
Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa 2 semestry: od października do stycznia i od połowy lutego do czerwca. Kurs obejmuje 450 godzin lekcyjnych.
Kurs pod koniec pierwszego i drugiego semestru nauki kończy się testem kontrolnym. Zaliczenie testu końcowego uprawnia do uzyskania świadectwa ukończenia kursu, które jest dokumentem potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego.

Zasady uczestnictwa w intensywnym kursie języka polskiego:

Uczestnikiem intensywnego kursu języka polskiego może być osoba, która:

  • wypełni deklarację uczestnictwa w kursie i prześle ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • wpłaci wadium w wysokości 50 euro, a następnie opłatę za kurs
  • opłata wadium jest bezzwrotna.

Odpłatność za intensywny kurs wynosi 1500 euro za rok nauki (450 godzin lekcyjnych).
Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie należy samodzielnie opłacić czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Jedynym dokumentem, jaki wydaje w tym zakresie, jest dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego oraz zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
Kurs jest uruchamiany wówczas, kiedy powstaje grupa licząca minimum 5 osób. Dla zorganizowanych grup liczących więcej niż pięciu kandydatów na kurs typowanych przez instytucje istnieje możliwość pertraktacji miejsca, czasu i sposobu organizacji kursu.
Bliższych informacji udziela biuro Szkoły.

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej