Miesięczny kurs języka polskiego

Miesięczny kurs języka polskiego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca: wrzesień, październik, listopad, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). Są również prowadzone miesięczne kursy pogłębiające posiadaną znajomość języka. O uczestnictwie w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje wówczas test kwalifikacyjny.
Na zakończenie kursu przeprowadza się test kontrolny, który sprawdza wiedzę i ocenia postępy w nauce. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o udziale w kursie języka polskiego i o wynikach testu kontrolnego. Na życzenie uczestnika Szkoła może przeprowadzić egzamin wskazujący stopień znajomości języka. Egzamin jest płatny osobno. Zajęcia można kontynuować w następnych miesiącach. Kurs w grupie na danym poziomie rozpoczyna się wtedy, kiedy zgłosi się minimum 6 osób.
Miesięczny kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone najczęściej od poniedziałku do piątku po 3 godziny lekcyjne dziennie.

Opłata za kurs

Opłata za miesięczny kurs języka polskiego wynosi 1500 PLN lub równowartość w innej walucie.

Zasady uczestnictwa w miesięcznym kursie języka polskiego

W miesięcznym kursie języka polskiego może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.

Aby uczestniczyć w kursie, należy:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • przed rozpoczęciem kursu wnieść opłatę za kurs i dowód wpłaty przedstawić w Biurze Szkoły
  • opłata wadium jest bezzwrotna.

Cudzoziemiec przebywający za granicą winien wpłacić wadium w wysokości 50 euro (lub równowartość w PLN) oraz uiścić opłatę za kurs najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja z kursu powoduje, iż Szkoła zwraca wniesioną opłatę, potrącając 50 euro wadium.

Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie student samodzielnie opłaca czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie i wpłaceniu wadium Szkoła wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego w określonym terminie. Wadium jest bezzwrotne.
Szkoła zastrzega sobie prawo korekty sposobu realizacji kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej